DZIAŁ DS. POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY


Pokój nr 9: Kontakt:
mgr Ilona Czaplak-Włodarz Specjalista pracy socjalnej (zastępstwo - Weronika Tomczak)
mgr Iwona Suder Starszy pracownik socjalny
mgr Weronika Tomczak Pracownik socjalny

e-mail: wipp@powiatwielicki.pl
tel. 12 288-02-20

Pokój nr 10: lub 12 289-60-25
mgr Jolanta Gondek Specjalista pracy socjalnej - Kierownik  działu
ds. pomocy instytucjonalnej i przeciwdziałania przemocy
tel. 730 201 681
mgr Anna Ptak Pracownik socjalnyRealizowane zadania:

 • Wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia w odpowiednim domu pomocy społecznej lub skierowania do śodowiskowego domu samopomocy, na podstawie dokumentacji przygotowanej przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w dps lub śds,
 • Udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Udzielanie pomocy pełnoletnim osobom opuszczającym pieczę zastępczą oraz domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciązy, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodziezowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
  Rodzaje pomocy:
  -pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
  -pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
  -pomoc na zagospodarowanie- w formie rzeczowej,
  -pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  -pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
 • Realizowanie programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • Koordynowanie działań powiatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Wydawanie decyzji w sprawie opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo- wychowawczej. Opłata dotyczy również osób dysponujących dochodem dziecka oraz osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej.
 • Udzielanie pomocy repatriantom.

Szczegółowych informacji w zakresie realizowanych zadań udzielają pracownicy zespołu:
-umieszczanie w dps, śds oraz w sprawie repatriantów: 12 288 02 20 wew. 21,
-pomoc rodzinom zastępczym, osobom usamodzielnianym oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy: 12 288 02 20 wew. 27,
-odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej: 12 288 02 20 wew. 21.

INFORMACJE O FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY:

Domy Pomocy Społecznej:


Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Biskupice 5
32-020 Wieliczka
Tel. (012)250-76-77

Placówka przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku, dysponuje 75 miejscami.
Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej to placówka stacjonarna pobytu stałego, przeznaczona dla osób
w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia potrzebą stałej opieki.
Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Powiatem Wielickim a Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu wydane na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej Fundacja L’Arche
Śledziejowice 83
32-020 Wieliczka
Tel. (012)288-24-70

Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dysponuje 12 miejscami. Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Fundację L’Arche na podstawie zawartej umowy. Placówka posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu wydane na czas nieokreślony.


Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”
Grabie 28
32-002 Węgrzce Wielkie
Tel. (012)278-55-65

Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” to placówka stacjonarna pobytu stałego, przeznaczona dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje 39 miejscami.
Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”.
Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu wydane na czas nieokreślony.


Ośrodki Wsparcia- Środowiskowe Domy Samopomocy:

Środowiskowy Dom Samopomocy
Brzezie 338
32-014 Brzezie

Powiatowy Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu to placówka typu dziennego, przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Prowadzona jest na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” na podstawie zawartej umowy.
Liczba miejsc w placówce wynosi 35.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Fundacja L’Arche
Śledziejowice 336
32-020 Wieliczka

Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach jest placówką typu dziennego, przeznaczoną      dla osób upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Fundację L’Arche na podstawie zawartej umowy.
Liczba miejsc w placówce wynosi 15.


Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych przyznawane są:


Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 80 ust.1 pkt 1, art. 82, art. 83 art. 87 ust.1, ust.2, ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 pkt 2, art. 78 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.)


Art. 37 ust. 1 ustawy mówi, że objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości.
Jak stanowi przepis art. 82 ust. 1 rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, o którym mowa w art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mowa w art. 81, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2.


Art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy, który mówi, że osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodę odpowiednio rodziny zastęępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia, jeżeli:

1) uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeżli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnianiu
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Wysokość przysługujących świadczeń:

a. 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
b. 1 000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.


Kwoty świadczeń dla rodziny zastępczej pomniejsza się o kwoty nie wyższe niż 50% dochodu dziecka. Za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.

W oparciu o art. 81 cytowanej ustawy, Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 200 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

a. na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b. na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000,00 zł miesięcznie, a rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego nie niższą niż kwota 2 600,00zł miesięcznie.
Ponadto zgodnie z art. 83 rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

a. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. Do 18. Roku życia – raz w roku,
b. świadczenie na pokrycie:

•  niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
• kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Jak stanowi przepis art. 82 ust. 1 rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, o którym mowa w art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mowa w art. 81, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2.

Natomiast oparciu o art. 226 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, sprawy o dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, do którego prawo powstało przed dniem wejścia niniejszej ustawy tj. przed 01.01.2012r., podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia i dodatki.

Ponad to zgodnie z art. 78 ust. 3 w/w ustawy wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w przypadku dziecka w wieku poniżej 7-go roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, wynosi 80% podstawy, czyli kwoty 1 647,00 zł., pomniejszone o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka oraz zgodnie z art. 78 ust. 7 cytowanej ustawy niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.

Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiada dochód, kwotę świadczenia pomniejsza się o kwotą odpowiadającą 50% dochodu dziecka. Jednocześnie zaznacza się, że do dochodu dziecka zgodnie z art. 6 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, zalicza się otrzymywanie renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka.

Jak stanowi przepis art. 82 ust. 1 rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, o którym mowa w art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mowa w art. 81, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2.

Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia, o których mowa wyżej
są zobowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.


powrót