DZIAŁ DS. POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY


Pokój nr 4: Kontakt:
mgr Ilona Czaplak-Włodarz Specjalista pracy socjalnej (zastępstwo - Weronika Tomczak)
 Iwona Suder Starszy pracownik socjalny
Katarzyna Zawadzka Pracownik socjalny

e-mail: wipp@pcpr-wieliczka.pl
tel. 12 288-02-20

Pokój nr 5: lub 12 289-60-25
Jolanta Gondek Specjalista pracy socjalnej - Kierownik  działu
ds. pomocy instytucjonalnej i przeciwdziałania przemocy
tel. 730 201 681
Anna Ptak Pracownik socjalny


Realizowane zadania :

 • umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz skierowania do środowiskowego domu samopomocy, na podstawie dokumentacji przygotowanej przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS lub ŚDS - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.),
 • udzielanie pomocy repatriantom - na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2018. Poz. 609),
 • ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych przysługujących na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym dodatku wychowawczego - na podstawie ustawy dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.),
 • ustalanie prawa do świadczenia pieniężnego w ramach programu rządowego „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dla osób usamodzielnianych – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
 • ustalanie opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.)
 • pomoc na usamodzielnienie w tym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.),
 • pomoc na usamodzielnienie w tym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób pełnoletnich opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.),
 • zawieranie porozumień pomiędzy powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.),
 • zawieranie umów o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej – na podstawie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.),
 • realizacja wypłat świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka oraz decyzję Wojewody Małopolskiego przyznającą świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (t. j. Dz. U. z 2018r. 1272 ze zm.),
 • udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.),
 • realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz 1390),
 • koordynowanie działań powiatowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Szczegółowych informacji w zakresie realizowanych zadań udzielają pracownicy Działu ds. Pomocy Instytucjonalnej i Przeciwdziałania Przemocy.

 

 

INFORMACJE O FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO
DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY:

Domy Pomocy Społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej
  Biskupice 5
  32-020 Wieliczka
  Tel. (012)250-76-77

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach jest placówką stacjonarną pobytu stałego, prowadzoną do 31.05.2016r. dla osób w podeszłym wieku, a od 1.06.2016r. rozszerzono ofertę usług poprzez zmianę profilu działalności tj. 60 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 15 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wielickim a Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu wydane na czas nieokreślony.

 • Dom Pomocy Społecznej Fundacja L’Arche
  Śledziejowice 83
  32-020 Wieliczka
  Tel. (012)288-24-70

Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dysponuje 12 miejscami. Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Fundację L’Arche na podstawie zawartej umowy. Placówka posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu wydane na czas nieokreślony.

 • Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”
  Grabie 28
  32-002 Węgrzce Wielkie
  Tel. (012)278-55-65

Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” to placówka stacjonarna pobytu stałego, przeznaczona dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje 39 miejscami.
Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”. Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu wydane na czas nieokreślony.

 • Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie
  Sułków 287
  32-020 Wieliczka
  Tel. (012)250-03-61

Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie jest placówką stacjonarną, pobytu stałego o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 60 miejscami.
Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wielickim a Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej ,,Gaudium et Spes”. Posiada zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie domu wydane na czas nieokreślony.

Ośrodki Wsparcia- Środowiskowe Domy Samopomocy:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  Brzezie 338
  32-014 Brzezie

Powiatowy Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu to placówka typu dziennego, przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Prowadzona jest na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” na podstawie zawartej umowy.
Liczba miejsc w placówce wynosi 37.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  Fundacja L’Arche
  Śledziejowice 336
  32-020 Wieliczka

Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach jest placówką typu dziennego, przeznaczoną dla osób upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Fundację L’Arche na podstawie zawartej umowy.
Liczba miejsc w placówce wynosi 23.


powrót