Z DS. P Z

Za nami 5 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego i kolejny sukces rodzin zastępczych z Powiatu Wielickiego!

 
  
 

Warsztaty dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych

 
 

.

..

 
 

Warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych

.

 
 

. 
 

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Zespół ds. Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów z terenu Powiatu Wielickiego gotowych stworzył jedną z form opieki zastępczej dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogł dalej przebywać ze swoimi rodzicami biologicznymi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz rodzinnej opieki zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12 w godzinach:


.

.

..

.

.

„JA/MOJA RODZINA – 20 LAT PÓ�NIEJ” - konkurs dla rodzin zast�pczych oraz rodzinnych domów dziecka

.

.

Regionalny O�rodek Polityki Spo�ecznej w Krakowie og�asza VIII edycj� Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zast�pczych i adopcyjnych pt. „JA/MOJA RODZINA – 20 LAT PÓ�NIEJ”.

.

Konkurs skierowany jest do rodziców zast�pczych, osób prowadz�cych rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zast�pczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a tak�e rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Ma�opolskiego.
Prace mog� zosta� wykonane w dowolnej formie: plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane, formy przestrzenne jak rze�ba, p�askorze�ba), audio-wizualnej (krótkie filmy, reporta�e, fotoreporta�e rodzinne, albumy rodzinne) i literackiej (poezja, proza, komiks).

.

Termin sk�adania prac mija 30 kwietnia 2015r.

.

Dla laureatów Konkursu przewidziane s� atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe, a dla wszystkich uczestników Konkursu przewidywana jest moc atrakcji podczas uroczysto�ci wr�czenia nagród, która planowana jest na prze�om maja i czerwca 2015 r.

.

Regulamin konkursu

Karta zg�oszenia

.

.

.

..


Zespó� ds. Pieczy Zast�pczej przekazuje harmonogram szkole� dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zast�pczych w okresie od wrze�nia 2014r. do listopada 2014r.

  1.  24 wrze�nia 2014r. Szkolenie pt.”Depresja dzieci i m�odzie�y”
  2.  22 pa�dziernik 2014r. Szkolenie pt. „Cyberprzemoc”
  3.  19 listopada 2014r. Szkolenie pt. „Nowe uzale�nienia od substancji”

Prowadz�cy - Ma�gorzata Michel

Spotkania odbywa� si� b�d� w Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2 w godz. 15.00-18.00.

Obecno�� w zaj�ciach jest obowi�zkowa.

.

.

.

.
.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespó� ds. Pieczy Zast�pczej
zaprasza Pa�stwa na szkolenie dla rodzin zast�pczych

,

"Jak oswoi� agresj� w zaburzeniach zachowania"
Prowadz�cy- Ma�gorzata Michel
Szkolenie odb�dzie si� dnia 30.06.2014r. godz. 15.00-18.00

,

Jest to pierwsze spotkane z cyklu, który b�dzie kontynuowany w miesi�cach wrzesie�-listopad b.r.
O kolejnych terminach szkole� zostan� Pa�stwo poinformowani po uzgodnieniu ich z osob� prowadz�c�.


Spotkania odbywa� si� b�d� w Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2.
Obecno�� w zaj�ciach jest obowi�zkowa.

...


...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespó� ds. Pieczy Zast�pczej poszukuje osób ch�tnych do odbycia sta�u

Wymagane kszta�cenie wy�sze na kierunku pedagogika opieku�czo- wychowawcza, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, praca socjalna, nauki o rodzinie oraz spe�nianie warunków okre�lonych przez Powiatowy Urz�d pracy, które dotycz� osób kierowanych na sta�.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Koordynatorem Dzia�u ds. Pieczy Zast�pczej: Joann� Klimczak tel. 12 288 02 20

Aplikacje prosimy sk�ada�:
• Osobi�cie w siedzibie PCPR Wieliczka, ul. Dani�owicza 12 w godzinach pracy PCPR.
• Listownie na adres PCPR Wieliczka, ul. Dani�owicza 12 32-020 Wieliczka
• Poczt� elektroniczn� na adres: r.zakrzewska@powiatwielicki.pl
Termin sk�adania aplikacji up�ywa z dniem 14.02.2014r.

...


...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina funkcjonuj�cym rodzinom zast�pczym o comiesi�cznych spotkaniach Grup Wsparcia.
Dla rodzin zast�pczych spokrewnionych i niezawodowych najbli�sze spotkania odb�d� si� w dniach:


1. 13.01.2014r. w godzinach 17:00-19:00
2. 10.02.2014r. w godzinach 17:00-19:00
3. 10.03.2014r. w godzinach 17:00-19:00
4. 14.04.2014r. w godzinach 17:00-19:00
5. 12.05.2014r. w godzinach 17:00-19:00
6. 09.06.2014r. w godzinach 17:00-19:00

Prosimy rodziny zast�pcze o zg�aszanie ewentualnych sugestii co do tematyki przysz�ych szkole� organizowanych przez Powiatowe Centrum. Na Pa�stwa propozycje czekamy do ko�ca stycznia 2014r.Zespó� ds. Pieczy Zast�pczej zaprasza Pa�stwa na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Szkolenie odbywa� si� b�dzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, przy ul. Dani�owicza 12, w podanych poni�ej terminach:

  1. 06.12.2013r. godz. 15.00-18.00
  2. 10.12.2013r. godz. 12.30-15.30
  3. 13.12.2013r. godz. 12.30-15.30

Prosimy o potwierdzenie udzia�u w szkoleniu wraz z okre�leniem wybranego przez Pa�stwa terminu szkolenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2013r.

O zakwalifikowaniu si� na wybrany przez Pa�stwa termin decyduje kolejno�� zg�osze�.Zespó� ds. Pieczy Zast�pczej zaprasza Pa�stwa na szkolenia dla rodzin zast�pczych.

Harmonogram szkole�:
Prowadz�cy- Ma�gorzata Michel
• 04.11.2013r. godz. 15.00-20.00 „Oswoi� znaczy stworzy� wi�zi” Powiedzia� lisek do ma�ego ksi�cia. Tworzeine wi�zi z dzieckiem trafiaj�cym do rodziny zast�pczej jako podstawa relacji rodzinnej i wychowawczej.”
• 02.12.2013r. godz. 15.00-20.00 „Zaburzenia seksualne dzieci i m�odzie�y w pieczy zast�pczej.”

Spotkania odbywa� si� b�d� w Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2.
Obecno�� w zaj�ciach jest obowi�zkowa.
Prosimy o potwierdzenie obecno�ci i liczby uczestników do dnia 25.10.2013r.

.


.


Zespó� ds. Pieczy Zast�pczej zaprasza Pa�stwa na szkolenia dla zawodowych rodzin zast�pczych.

Harmonogram szkole�:
Prowadz�cy- Ma�gorzata Michel
• 15.10.2013r. godz. 9.00-14.00 „Rodzic Zast�pczy- Zawód i Misja. Jak By� rodzicem w pracy i pracownikiem
w rodzinie?
• 19.11.2013r. godz. 9.00-14.00 „Niedostosowanie spo�eczne i zaburzenia w zachowaniu dzieci i m�odzie�y w pieczy zast�pczej i z rodzin adopcyjnych”

Prowadz�cy Teresa Jadczak- Szumi�o
• 02-03.11.2013r. godz. 9-18 warsztaty po�wi�cone zagadnieniu traumy, której dzieci do�wiadczy�y przed adopcj�
i przysposobieniem. Trauma wp�ywa na �ycie cz�owieka determinuje jego zachowania, my�li i uczucia. Tylko w bliskiej relacji mo�na uleczy� dziecko z wp�ywów traumy. Jak to robi�? Tego b�d� dotyczy�y zaj�cia.

Spotkania odbywa� si� b�d� w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Dani�owicza 12.

Prosimy o potwierdzenie obecno�ci i liczby uczestników do dnia 10.10.2013r.powrót