SPOTKANIA - ZESP? DS. POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I PRZECIWDZIA?ANIA PRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, e w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 16.00 rozpoczyna si realizacja kolejnej edycji PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJCYCH PRZEMOC W RODZINIE.
Spotkania grupowe bd si odbyway w kad rod w godz. 16.00-19.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.

Program obejmuje 60 godzin spotka grupowych oraz konsultacje indywidualne i/lub rodzinne .

Harmonogram sesji grupowych w okresie luty-czerwiec 2017 roku:

22.02,
01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03,
05.04, 12.04, 19.04, 26.04,
10.05, 17.05, 24.05, 31.05,
14.06

Program korekcyjno- edukacyjny adresowany jest do sprawców przemocy:
• skazanych za czyny zwizane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
• uczestniczcych w terapii uzalenienia od alkoholu lub narkotyków,
• zgaszajcych si w wyniku innych okolicznoci (kierowanych przez policj, terapeutów uzalenie, instytucje pomocy spoecznej i inne, samodzielnie zgaszajcych ch uczestnictwa w programie).

Celem oddziaywa korekcyjno- edukacyjnych jest:
• powstrzymanie osoby stosujcej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy,
• rozwijanie umiejtnoci samokontroli,
• ksztatowanie umiejtnoci wychowywania dzieci bez uycia przemocy,
• zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy,
• nauka konstruktywnego wyraania uczu,
• nauka partnerskiego ukadania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych.

Informacji dodatkowych na temat programu udziela p. Jolanta Gondek
nr telefonu 12 288 02 20 w godz. 7.30-15.30.

Udzia w programie jest bezpatny.

.

.Zapraszamy do udziau w spotkaniach
GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Spotkania odbywaj si w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.

Harmonogram grupy we wrzeniu 2016 roku:

6 wrzenia i 20 wrzenia
w godzinach 16.30-18.30.

Grupa wsparcia to bezpieczne miejsce, w którym uczestnicy spotykaj si w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z problemami.
W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczy psychoterapeuta.

.

.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, e na terenie Powiatu Wielickiego realizowane s nastpujce dziaania z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie:

1. Grupa wsparcia dla osób dowiadczajcych przemocy w rodzinie,
2. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujcych przemoc w rodzinie,
3. Program profilaktyczno-wychowawczy na terenie szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
4. Poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
5. Cykliczne spotkania powiatowego koordynatora ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie z czonkami gminnych zespoów interdyscyplinarnych.

Poniej zamieszczamy szczegóowe informacje dotyczce grupy wsparcia, programu korekcyjno-edukacyjnego oraz wykazu specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej.

.

.

.

..

.

.

.

Zapraszamy do udziau w spotkaniach
GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJCYCH PRZEMOCY W RODZINIE


Spotkania odbywaj si w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.

Harmonogram grupy w okresie marzec-maj 2016 roku:

1 marca, 22 marca,
5 kwietnia, 26 kwietnia,
17 maja, 31 maja

w godzinach 16.30-18.30.

Grupa wsparcia to bezpieczne miejsce, w którym uczestnicy spotykaj si w celu wzajemnego zapewnienia pomocy
i oparcia w radzeniu sobie z problemami.
W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczy interwent kryzysowy.

.

.

.

..

.

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza na kolejne spotkania grupy wsparcia dla osób doznajcych przemocy w rodzinie.

Najblisze spotkania odbd si
2 czerwca i 16 czerwca 2015 roku w godz. 16.00-18.00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.
W spotkaniach uczestniczy interwent kryzysowy.


W tym samym czasie zaplanowano zajcia grupowe dla dzieci w wieku 4-8 lat. Spotkania przeznaczone s dla dzieci uczestniczek grupy wsparcia.
.

.

.

.

.

.

.../..

.

.

.

.

.


„SZCZʦLIWY DOM = BEZPIECZNY DOM”


Zapraszamy do udziau w spotkaniach

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Spotkania odbywaj si w Punkcie Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.

Harmonogram grupy w okresie kwiecie – maj 2015 roku:
7 kwietnia, 21 kwietnia
5 maja, 19 maja
w godzinach 16.00-18.00.

W tym samym czasie odbywaj si zajcia grupowe dla dzieci w wieku 4-8 lat.
Spotkania przeznaczone s dla dzieci uczestniczek grupy wsparcia.

Grupa wsparcia to bezpieczne miejsce, w którym uczestnicy spotykaj si w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z problemami.

W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczy interwent kryzysowy.
..

.

.

.

informuje, e w dniu 25 lutego 2015 roku w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2 o godz. 10.00 odbdzie si spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczce uruchamianej od marca 2015 roku kolejnej edycji programu oddziaywa korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujcych przemoc w rodzinie.
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z dotychczasowym stanem realizacji zada z zakresu przeciwdziaania przemocy oraz ustaleniem zasad wspópracy pomidzy instytucjami w realizacji oddziaywa korekcyjno-edukacyjnych.
Osoby pracujce w obszarze przeciwdziaania przemocy w rodzinie serdecznie zapraszamy do udziau w spotkaniu.

.

................

..

.

32-020 Wieliczka, ul. Daniowicza 12
tel. 12 288 02 20

„SZCZʦLIWY DOM = BEZPIECZNY DOM”


Zapraszamy do udziau w spotkaniach
GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Spotkania odbywaj si w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.

Harmonogram grupy w okresie stycze-marzec 2015 roku:
13 stycznia, 27 stycznia,
3 lutego, 17 lutego,
3 marca, 17 marca

w godzinach 16.00-18.00.


W tym samym czasie odbywaj si zajcia grupowe dla dzieci w wieku 4-8 lat. Spotkania przeznaczone
s dla dzieci uczestniczek grupy wsparcia.

Grupa wsparcia to bezpieczne miejsce, w którym uczestnicy spotykaj si w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z problemami.

W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczy interwent kryzysowy.

.

.

.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza mieszkaców Powiatu Wielickiego do udziau w zajciach i spotkaniach grup wsparcia
w okresie IX-XII. 2014 roku.

Spotkania wszystkich grup odbywaj si w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.


1. Grupa wsparcia dla osób doznajcych przemocy w rodzinie.
2 wrzenia, 16 wrzenia, 7 padziernika, 21 padziernika, 4 listopada, 18 listopada, 2 grudnia, 16 grudnia
w godzinach 16.00-18.00.

2. Grupa wsparcia dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastpczych.
Spotkania odbywaj si wg harmonogramu: 9 wrzenia, 14 padziernika, 10 listopada, 9 grudnia
w godzinach 16.00-18.00.

3. Grupa wsparcia dla zawodowych rodzin zastpczych.
Spotkania odbywaj si wg harmonogramu: 22 wrzenia, 27 padziernika, 24 listopada, 22 grudnia
w godzinach 9.00-11.00.

4. Grupa wsparcia „Aktywna Mama” dla kobiet, które sprawuj opiek nad osob zalen.
Najblisze spotkanie odbdzie si 7 padziernika w godzinach 10.30-12.30.

5. Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujcych przemoc w rodzinie.
24 wrzenia, 1 padziernika, 8 padziernika, 15 padziernika, 22 padziernika, 29 padziernika, 5 listopada, 12.11, 19 listopada, 26 listopada, 3 grudnia, 10 grudnia, 17 grudnia
w godzinach 16.00-19.30.

.

.

.

.
.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do udziau
w grupie wsparcia dla osób dowiadczajcych przemocy w rodzinie
.


Grupa wsparcia to bezpieczne miejsce, w którym uczestnicy spotykaj si w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z problemami.


W spotkaniach grupy wsparcia dla osób dowiadczajcych przemocy w rodzinie uczestniczy interwent kryzysowy.
Spotkania odbywaj si w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12 zgodnie z harmonogramem:


2 wrzenia, 16 wrzenia, 7 padziernika, 21 padziernika, 4 listopada, 18 listopada, 2 grudnia, 16 grudnia
w godz. 16.00-18.00.

.

.

.

.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
zaprasza mieszkaców Powiatu Wielickiego do udziau w zajciach
i spotkaniach grup wsparcia w okresie lipiec-sierpie 2014 roku.

Spotkania wszystkich grup odbywaj si w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.

1. Grupa wsparcia dla osób doznajcych przemocy w rodzinie.
Spotkania odbywaj si wg harmonogramu:
15 lipca, 29 lipca, 5 sierpnia, 19 sierpnia
w godzinach 16.00-18.00.


2. Grupa wsparcia „Aktywna Mama” dla kobiet, które sprawuj opiek nad osoba zalen.

Najblisze spotkanie odbdzie si 20 sierpnia w godzinach 10.30-12.30.

Jednoczenie informujemy, e spotkania:

 • grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastpczych,
 • grupy wsparcia dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastpczych,
 • grupy wsparcia dla pracowników gminnych i ponadgminnych rodowiskowych Domów Samopomocy,
 • grupy dla osób z problemem alkoholowym

bd kontynuowane od wrzenia 2014 roku.


Wieliczka, 14.07.2014r.

.

.

.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, e w dniu 5 marca 2014 roku o godz. 16.30 rozpoczyna si realizacja kolejnej edycji POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJCYCH PRZEMOC W RODZINIE.
Spotkania grupowe bd si odbyway w kad rod w godz. 16.30-18.45 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.
Program obejmuje 60 godzin spotka grupowych oraz obowizkowe spotkania indywidualne i partnerskie dla kadego uczestnika.

Harmonogram sesji grupowych w 2014 roku:
05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04, 30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07.

Program korekcyjno- edukacyjny adresowany jest do sprawców przemocy:
• skazanych za czyny zwizane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
• uczestniczcych w terapii uzalenienia od alkoholu lub narkotyków,
• zgaszajcych si w wyniku innych okolicznoci (kierowanych przez policj, terapeutów uzalenie, instytucje pomocy spoecznej i inne, samodzielnie zgaszajcych ch uczestnictwa w programie).

Celem oddziaywa korekcyjno- edukacyjnych jest:
• powstrzymanie osoby stosujcej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy,
• rozwijanie umiejtnoci samokontroli,
• ksztatowanie umiejtnoci wychowywania dzieci bez uycia przemocy,
• zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy,
• nauka konstruktywnego wyraania uczu,
• nauka partnerskiego ukadania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych.

Informacji dodatkowych na temat programu udziela p. Jolanta Gondek
nr telefonu 12 288 02 20 w godz. 7.30-15.30.

Udzia w programie jest bezpatny.

Program obejmuje 60 godzin spotka grupowych oraz obowizkowe spotkania indywidualne i partnerskie dla kadego uczestnika.

Harmonogram sesji grupowych w 2014 roku:
05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04, 30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07
w godzinach 16.30-18.45.
Spotkania odbywaj si w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.

Wszelkie dodatkowe informacje s dostpne pod nr telefonu
12 288 02 20 w godz. 7.30-15.30.

Udzia w programie jest bezpatny.


ZAPROSZENIE DLA PRACOWNIKÓW DS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce serdecznie zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie
grupy wsparcia dla pracowników rodowiskowych Domów Samopomocy z terenu Powiatu Wielickiego,
które odbdzie si w dniu 20.02.2014r. o godzinie 09:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.


.

....

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do udziau w grupie wsparcia
dla osób dowiadczajcych przemocy w rodzinie.

Grupa wsparcia to bezpieczne miejsce, w którym uczestnicy spotykaj
si w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z problemami.W spotkaniach grupy wsparcia dla osób dowiadczajcych przemocy w rodzinie uczestniczy interwent kryzysowy. Spotkania odbywaj si w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12
zgodnie z harmonogramem:

 • 28 stycznia 2014,
 • 4 lutego 2014,
 • 18 lutego 2014,
 • 4 marca 2014,
 • 25 marca 2014,
 • 1 kwietnia 2014,
 • 15 kwietnia 2014,
 • 6 maja 2014,
 • 20 maja 2014

w godz. 16.00-18.00.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, e dnia 15 stycznia o godz. 9.00 w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbdzie si spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczce planowanej na rok 2014 realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujcych przemoc
w rodzinie.

Bdzie to ju czwarta edycja programu.


Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z dotychczasowym stanem realizacji powiatowych zada z zakresu przeciwdziaania przemocy oraz ustaleniem zasad wspópracy pomidzy instytucjami w roku 2014, w tym szczególnie w realizacji oddziaywa korekcyjno-edukacyjnych.

Osoby pracujce w obszarze przeciwdziaania przemocy w rodzinie zapraszamy do udziau w spotkaniu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, e od padziernika 2013 roku realizuje spotkania grupy rozwoju umiejtnoci partnerskich „RÓWNI SOBIE” w ramach oddziaywa korekcyjno- edukacyjnych.


Na spotkania grupy rozwoju umiejtnoci partnerskich zapraszamy osoby, które maj trudnoci w relacjach rodzinnych, partnerskich, maeskich na podou zaburze komunikacji oraz kontroli zachowa agresywnych
i dominujcych.

W okresie listopad-grudzie 2013 roku spotkania odbywaj si wg nastpujcego harmonogramu:

 • 6 listopada 2013
 • 20 listopada 2013
 • 4 grudnia 2013
 • 18 grudnia 2013

w godz. 17.00- 19.15 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniowicza 12.

Informacji dodatkowych udziela p. Jolanta Gondek
nr telefonu 12 288 02 20 w godz. 7.30-15.30.

Udzia w spotkaniach jest bezpatny.


powrót