ZREALIZOWANE Z DS. P. Z.

Warsztaty Bożonarodzeniowe 2017

 
 


 
 

Seminarium Naukowe "Praca socjalna z rodziną"

 


 
Spotkanie grupy wsparcia dla dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz kierowników placówek wsparcia dziennego W dniu 30.05.2017r. w Placówce Wsparcia Dziennego w Zabłociu odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia zainicjonowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Zespół ds. Pieczy Zastępczej dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych i kierowników placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego. W pierwszej części spotkania kierownik placówki wsparcia dziennego w Zabłociu przedstawił działalność placówki oraz główne problemy z jakimi zmaga się placówka. Następnie przedstawiciele poszczególnych placówek omówili bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania placówek, plany wakacyjne dla podopiecznych oraz sposoby pracy z wychowankami placówek .„ Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II

Młym akcentem rozpoczęa się sesja Rady Powiatu Wielickiego, podczas której wręczono podziękowania Zawodowej Rodzinie Zastępczej Państwu Sylwii
i Aleksandrowi Ostrowskim, pełniącym swoją funkcję już 10 lat.

fot. B. Pasek


Z tej okazji pragniemy podzi�kowa� za trud i po�wi�cenie, za trosk� i opiek�, którymi ka�dego dnia darzycie Pa�stwo swoich podopiecznych.
Sk�adamy najserdeczniejsze �yczenia wielu si�, zrozumienia oraz do�wiadczania samego dobra w pe�nieniu tak wa�nej roli Rodzica Zast�pczego.

.

..

.

.

.

.

Dzie� Twórczego Rodzicielstwa

W dniu 05.06.2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w partnerstwie ze Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zast�pczych „Pro Familia” z Krakowa zorganizowa�o Dzie� Twórczego Rodzicielstwa. Projekt wspó�finansowa�a fundacja E&Y.

Projekt by� skierowany do zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych rodzin zast�pczych, dzieci w nich umieszczonych oraz dzieci w�asnych rodziców zast�pczych. Ponadto tak�e do rodzin adopcyjnych wraz z dzie�mi, sympatyków pieczy zast�pczej, oraz mieszka�ców powiatu wielickiego zainteresowanych tematyk� rodzicielstwa zast�pczego. Do udzia�u w nim zosta�y zaproszone wszystkie rodziny zast�pcze z powiatu wielickiego.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz specjalista ze Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zast�pczych „Pro Familia” s�u�yli pomoc� merytoryczn� w punkcie konsultacyjnym w czasie trwania imprezy. Wa�n� cz�ci� programu by�y wyk�ady dotycz�ce korzystania przez m�odzie� z Internetu i portali spo�eczno�ciowych oraz temat sprawiedliwego traktowania dzieci w rodzinie. Równolegle dzieci wzi�y udzia� w twórczych warsztatach muzycznych. Nast�pnie uczestnicy zostali zaproszeni na warsztaty rodzinne pod nazw� „Recyklingowa moda”.

Projekt zosta� zrealizowany przez pracowników Zespo�u ds. Pieczy Zast�pczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. W czasie zaj�� pracownicy s�u�yli pomoc� i wsparciem merytorycznym. W ramach swoich obowi�zków w punkcie konsultacyjnym udzielali szczegó�owych informacji mi�dzy innymi na temat rodzicielstwa zast�pczego, mo�liwo�ci pe�nienia funkcji rodziny zast�pczej oraz psychologicznych aspektów zwi�zanych z funkcjonowaniem podopiecznych w kontek�cie zmiany �rodowiska. Konsultacje prowadzi� równie� pracownik Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zast�pczych„ Pro Familia”. Specjali�ci z „Pro Familia” przeprowadzili warsztaty dotycz�ce wspó�czesnych problemów pojawiaj�cych si� w �rodowisku zast�pczym. Twórcze zaj�cia z dzie�mi, m�odzie�� i rodzicami zast�pczymi/adopcyjnymi prowadzili absolwenci uczelni artystycznych z Klubu Otwartego w Wieliczce.

Warsztaty rodzinne odbywaj�ce si� pod has�em „Recyklingowa moda” stanowi�y najbardziej atrakcyjny element ca�o�ci realizowanego projektu, zarówno pod wzgl�dem nowatorskiego charakteru, jak i walorów estetycznych. Mo�liwo�� wspólnej pracy w twórczej atmosferze pozwoli�a na owocne sp�dzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie, wzmocnienie wi�zi dzieci z opiekunami oraz rozwój kreatywno�ci. Najm�odsi wraz z rodzinami zast�pczymi wspólnie projektowali i ozdabiali drewniane ramki na zdj�cia oraz stroje z materia�ów recyklingowych, w które nast�pnie si� przebierali. Po zako�czeniu pracy w radosnej atmosferze i z u�miechem na ustach pozowali do wspólnych zdj�� drukowanych na miejscu i wk�adanych do wcze�niej ozdabianych ramek.

W zaj�ciach wzi�y udzia� nie tylko zaproszone rodziny, ale pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce i sympatycy idei rodzicielstwa zast�pczego, którzy aktywnie wspomagali grup� w jej twórczych zmaganiach. Warsztaty rodzinne dzi�ki swojej atmosferze przyczyni�y si� do wzmocnienia poczucia blisko�ci i zaufania w �rodowisku rodzin zast�pczych i adopcyjnych. Pozwoli�y równie� na poznanie nowych sposobów sp�dzania czasu wolnego z najm�odszymi, których najwa�niejszym elementem jest wspó�praca, poczucie humoru, u�miech i bycie z drug� osob�. Warsztaty rodzinne spotka�y si� z entuzjastycznym przyj�ciem uczestników projektu, o czym mi�dzy innymi �wiadczy�o ogromne zaanga�owanie w prac� i nowatorskie podej�cie do materia�ów recyklingowych. Ka�dy strój stworzony przez poszczególne rodziny mia� swój niepowtarzalny charakter. Dodatkowo postawa prowadz�cych, ich wskazówki, wsparcie i otwarto�� stanowi�y pozytywny aspekt ca�o�ci zaj��.

.

.

..

.

.

Dwudniowe warsztaty dla dzieci w �wietlicy „Anio�eczek” w Wieliczce

21 i 22 stycznia 2016 roku w �wietlicy „Anio�eczek” w Wieliczce za spraw� studentek Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw�a II w Krakowie oraz Zespo�u ds. Pieczy Zast�pczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odby�y si� warsztaty dla dzieci. Zaj�cia by�y pe�ne wyzwa� i energii, która udzieli�a si� te� obecnym w trakcie dwudniowych warsztatów opiekunom. W twórczej atmosferze uczestnicy mi�dzy innymi doskonalili swoje umiej�tno�ci zdobienia pierniczków, czemu towarzyszy�o mnóstwo �miechu, zw�aszcza, gdy lukier zamiast na stole l�dowa� na spodniach lub pod�odze. Dzieci z wypiekami na twarzach bra�y udzia� w licznych zabawach i konkursach. Studentki, oprócz pozytywnej atmosfery, zapewni�y wszystkim smaczne przek�ski, gor�ce kakao oraz drobne upominki. Dzieci mia�y równie� mo�liwo�� wspólnie ogl�dn�� najnowsze przygody „Pingwinów z Madagaskaru”.


Serdecznie dzi�kujemy za obecno�� i wspóln� zabaw�, zarówno tym najm�odszym,
jak i nieco starszym. Dzi�kujemy studentkom Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw�a II
w Krakowie: Ewelinie, Angelice i Agacie oraz pracownikom �wietlicy „Anio�eczek”
za zaanga�owanie i czas pe�en atrakcji.

Dyrektor wraz z Zespo�em ds. Pieczy Zast�pczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

.

.

.

..

.

.

.

Karnawa�owy Bal Bajek w Kampusie Wielickim

19 stycznia 2016 roku Kampus Wielicki za spraw� studentek II roku pracy socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Zespo�u ds. Pieczy Zast�pczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zmieni� si� w wielk� sal� balow�. 

Wszystko rozpocz�o si� o godzinie 10.00. Do sali przystrojonej w balony oraz przy d�wi�kach muzyki na �ywo wkroczy�y ksi�niczki, skrzaty, koty, diab�y, pszczó�ki oraz inne postaci z ulubionych bajek naszych najm�odszych podopiecznych z rodzin zast�pczych. Zapominalscy mogli liczy� na pomalowanie twarzy i w ten sposób upodobni� si� do popularnych ba�niowych bohaterów. Na ka�dego uczestnika czeka�a moc atrakcji, szalone konkursy oraz ta�ce do utraty tchu. Oczywi�cie nie zabrak�o wspólnej zabawy przy d�wi�kach piosenki znanej dzieciom, jak i doros�ym, czyli „Jedzie poci�g z daleka”. Studentki, oprócz u�miechu i dobrego nastroju, zapewni�y wszystkim uczestnikom, pocz�stunek i upominkowy prezent na zako�czenie balu.

Serdecznie dzi�kujemy za przybycie i wspóln� zabaw�., zarówno tym najm�odszym, jak i nieco starszym. Dzi�kujemy studentkom II roku pracy socjalnej: Malwinie, And�elice, Paulinie, Weronice, Katarzynie oraz ich przyjacio�om za organizacj� i energi�, któr� zarazi�y wszystkich przyby�ych.

Dyrektor wraz z Zespo�em ds. Pieczy Zast�pczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

,

,

,

,
.

.

.

.

.

.

.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w dniu 23.05.2015 roku zorganizowa�o XI Powiatowe Dni Zast�pczego Rodzicielstwa. G�ównym sponsorem pikniku by�o Towarzysztwo Ubezpieczeniowe AVIVA. Celem nadrz�dnym imprezy by�o zintegrowanie �rodowiska rodzin zast�pczych. W obchodach bra�o udzia� oko�o 150 osób. W Pikniku uczestniczy�y rodziny zast�pcze z podopiecznymi, Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zab�ociu, Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach , Dom Dziecka „ Moja Rodzina” z Pawlikowic, Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, przedstawiciele W�adz Powiatu Wielkickiego. Do uczestników spotkania skierowana by�a bogata oferta w postaci: konkursów, konkurencji rekreacyjno – sportowych, malowania twarzy, warsztatów florystycznych, zabawy na dmuchanym zamku , pokazu gimnastyki sportowej, wyst�pów artystycznych dzieci z rodzin zast�pczych oraz Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zab�ociu. Uczestnicy Pikniku w ramach konkurencji rekreacyjno – sportowych zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, przeci�gali lin�, mogli tak�e spróbowa� swoich si� w gimnastyce sportowej. Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zab�ociu oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach zorganizowa�y panele gier i zabaw skierowane do uczestników imprezy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zorganizowa�o 4 konkursy : konkurs plastyczny w trzech kategoriach wiekowych, konkurs wiedzy o bajkach przeznczony dla dzieci od 0 do 10 roku �ycia, quiz logiczny, w którym mog�y uczestniczy� dzieci w ka�dym wieku wraz z opiekunem oraz konkurs wiedzy o Wieliczce przeznaczony dla dzieci od 11 roku �ycia. Ogromnym zainteresowaniem cieszy�y si� warsztaty florystyczne, gdzie dzieci mog�y stworzy� w�asne kompozycje kwiatowe. Uczestnicy spotkania mogli skorzysta� z pocz�stunku w postaci grilla, wyrobów cukierniczych, s�odyczy i napojów. Dodatkowo pomalowane twarze dzieci wygl�da�y pi�knie podczas ca�ego Pikniku. Ka�dy uczestnik imprezy móg� wybra� z ofert co� dla siebie.Najwi�kszym sukcesem XI Powiatowych Dni Zast�pczego Rodzicielstwa by�y u�miechy dzieci oraz rodzin uczestnicz�cych w tej imprezie.

 Nagrody w konkursach zosta�y ufundowane przez Wydawnictwo „Znak”, Wydawnictwo „Bezdro�a”, Wydawnictwo „Rafael” oraz sponsora anonimowego. Za wsparcie w organizacji XI Powiatowych Dni Zast�pczego Rodzicielstwa serdecznie dzi�kujemy Panu Romanowi Koszyk, Firmie „MAXUS” spó�ka z o.o. spó�ka komandytowa, Firmie Handlowej ELPAK, Piekarni „Królewskiej”, fundatorom nagród w konkursach oraz anonimowym sponsorom.

.

.

.

.

..

.

.

.

W ramach sta�ego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji wychowawczych rodzin zast�pczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonuj�cych na terenie Powiatu Wielickiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zorganizowa�o cykl szkole�:

 1. W dniu 04.11.2013r. szkolenie: „Oswoi� znaczy stworzy� wi�zi” Powiedzia� lisek do ma�ego ksi�cia. Tworzenie wi�zi z dzieckiem trafiaj�cym do rodziny zast�pczej, jako podstawa relacji rodzinnej i wychowawczej.
  Tematem szkolenia by�o:
  - znaczenie wi�zi dla prawid�owego rozwoju cz�owieka,
  - etapy rozwoju wi�zi w teorii przywi�zania Johna Bowlby’ego,
  - zaburzenia w rozwoju procesu tworzenia wi�zi oraz R.A.D,
  - zespó� zaburzonych wi�zi: charakterystyka, przyczyny, objawy, metody pracy,
  - sposoby tworzenia wi�zi u dzieci ze zranion� to�samo�ci� oraz profilaktyka zaburze� rozwoju wi�zi.
 2. W dniu 02.12.2013r. szkolenie: Zaburzenia seksualne dzieci i m�odzie�y w pieczy zast�pczej
  Tematem szkolenia by�o:
  - etapy rozwoju seksualnego u dzieci i m�odzie�y,
  - zachowania seksualne, które stanowi� element prawid�owego rozwoju, które budz� niepokój oraz destrukcyjne,
  - charakterystyka zachowa� seksualnych stanowi�cych norm� oraz przekraczaj�ce normy w ró�nych przedzia�ach rozwojowych,
  - identyfikacja przyczyn problemów rozwojowych zwi�zanych ze sfer� seksualn� cz�owieka, sposoby i mo�liwe reakcje na zachowania seksualne, wychodz�ce poza normy rozwojowe,
  - zachowania seksualne a polskie prawo oraz analiza przyk�adów i przypadków.
  Szkolenia prowadzi�a dr Ma�gorzata Michel, pedagog resocjalizacji.
 3. W dniach 06.12.2013r., 10.12.2013r. i 13.12.2013r.: Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone by�o przez Ma�opolski Instytut Bezpiecze�stwa.

Rodziny zast�pcze zawodowe równie� uczestniczy�y w szkoleniach podnosz�cych kompetencje wychowawcze i kwalifikacje zawodowe:

 1. 15.10.2013r. odby�o si� szkolenie, którego tematem by�o „Rodzicielstwo zast�pcze pomi�dzy misj� a zawodem”.
  Zakres szkolenia obejmowa�:
  - specyfika pracy w zawodzie rodzica zast�pczego,
  - rodzic zast�pczy: misja czy zawód?
  - droga rodzicielstwa zast�pczego i rola motywacji na poszczególnych etapach pracy w zawodzie rodzica zast�pczego.
  - typowe problemy i trudno�ci rodzin zast�pczych zawodowych: identyfikacja i diagnoza problemów, szukanie sposobów na ich twórcze rozwi�zanie,
  - metoda S.F.A. czyli skoncentrowanie na rozwi�zaniu i jej wykorzystanie w problemach zwi�zanych z pe�nieniem roli rodzica zast�pczego zawodowego,
  - zasoby indywidualne, rodzinne i spo�eczne, diagnoza oraz wykorzystywanie zasobów i potencja�ów w pe�nieniu roli rodzica zast�pczego,
  - wspó�praca z instytucjami lokalnymi celem zwi�kszenia efektywno�ci pracy w zawodzie rodzica zast�pczego zawodowego.
 2. 19.11.2013r. odby�o si� szkolenie: „Zaburzenia w zachowaniu oraz Zespó� Zaburzonych Wi�zi (R.A.D.) u dzieci i m�odzie�y z rodzin pe�ni�cych piecz� zast�pcz�”, którego tematyka dotyczy�a:
  - specyfika zachowa� agresywnych u dzieci odrzuconych. Metody pracy z dzieckiem agresywnym.
  - zaburzenia w zachowaniu dzieci i m�odzie�y: charakterystyka zachowa� internalizacyjnych i eksternalizacyjnych, zachowania opozycyjno-buntownicze: diagnoza, sposoby i metody pracy.
  - Zespó� Zaburzonych Wi�zi (R.A.D): diagnoza, charakterystyka, metody i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  - proces resilience, czyli jak wzmacnia� dobre strony dziecka i diagnozowa� zasoby, a nie braki oraz pracowa� na potencjale dziecka?
  Powy�sze szkolenia prowadzi�a dr Ma�gorzata Michel, pedagog resocjalizacji.
 3. 2. 02.-03.11.2013r. odby�y si� zaj�cia warsztatowe, których tematem by�o:
  - jak wychowywa� dziecko po traumie. Szkolenie prowadzi�a Pani Teresa Jadczak-Szumi�o, psycholog trener PTP
 4. W dniu 09.12.2013r. dyrektor placówki wsparcia dziennego w Wieliczce, Siostra Aniela, umo�liwi�a najm�odszym wychowankom rodzin zast�pczych zawodowych spotkanie z Miko�ajem. Dzieci mia�y mo�liwo�� zjazdu do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie odby�o si� uroczyste wr�czenie upominków.


powrót