ZREALIZOWANE PRZEZ Z. DS. P. I P. P.

Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 26.01.2018r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszkowicach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego. Gościem Grupy Wsparcia był koordynator ds. ochrony w Agencji Ochrony „Kontakt” w Niepołomicach, który przedstawił możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak również omówił procedurę zatrudnienia osób niepełnosprawnych i propozycje stanowisk pracy w Agencji Ochrony „Kontakt” w Niepołomicach. Prelegent opowiedział o swoich doświadczeniach związanych ze współpracą z osobami niepełnosprawnymi, ich rzetelności i zaangażowaniu w wykonywaną pracę. Szefowie placówek wyszli z inicjatywą nawiązania dalszej współpracy z Agencją Ochrony „Kontakt” w Niepołomicach w celu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych z ośrodków wsparcia. Ponadto dyskusja jaka wywiązała się po prelekcji, pozwoliła dyrektorom i kierownikom na podzielenie się refleksjami związanymi z podjęciem pracy przez ich niepełnosprawnych podopiecznych. Spotkanie zostało zakończone poczęstunkiem i oprowadzeniem gości po obiekcie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach, Panią Elżbietę Dudę.

 
 


 
 

Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 26.09.2017r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego.

Gościem Grupy Wsparcia była Pani Emilia Owoc – seksuolog psycholog, która przedstawiła zebranym zagadnienia dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. W swojej prezentacji poruszyła tematy związane z rozwojem psychoseksualnym osób niepełnosprawnych, stereotypów dotyczących ich seksualności, a także roli edukacji seksualnej otoczenia osób niepełnosprawnych, jak również profilaktyki przeciwdziałania wykorzystywaniu na różnych etapach życia.

Szefowie placówek wyszli z inicjatywą zorganizowania cyklu spotkań z panią seksuolog zarówno dla terapeutów zajęciowych ze swoich placówek, jak również rodziców i bliskich osób niepełnosprawnych z ośrodków wsparcia. Ponadto debata jaka wywiązała się po prelekcji, pozwoliła dyrektorom i kierownikom na podzielenie się problemami związanymi z wyżej wymienionym tematem.

Spotkanie zostało zakończone poczęstunkiem i oprowadzeniem gości po obiekcie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.

.

.

.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 roku zakończyła się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program obejmował 60 godzin zajęć grupowych odbywających się w cyklu spotkań cotygodniowych oraz konsultacje indywidualne i/lub rodzinne .
Do udziału w zajęciach przystąpiło 17 osób z terenu Powiatu Wielickiego, które zostały zgłoszone przez gminne zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych oraz które zgłosiły się z własnej woli lub w wyniku obowiązku nałożonego przez sąd karny.
Osoby, które uczestniczyły w ponad 75% zajęć otrzymały, zgodnie z obowiązującymi zasadami, zaświadczenie o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego, natomiast te, które odbyły co najmniej 50% zajęć, otrzymały zaświadczenie o uczestnictwie w programie.
Tegoroczną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego ukończyło 9 uczestników, natomiast zaświadczenia o uczestnictwie otrzymały 3 osoby.
Za sukces należy uznać, że w programie realizowanym w warunkach wolnościowych uczestniczyła tak duża liczba osób. Jest to wynikiem współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również profesjonalne zgłębienie tematu przez osoby prowadzące zajęcia.

*

*

*

*W dniu 2 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dyrektorów i kierowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie WTZ w Podolanach. Tematem przewodnim była komunikacja interpersonalna: zasady, utrudnienia, czynniki warunkujące skuteczne porozumiewanie się.
W tematykę związaną z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej wprowadziła zebranych kierownik placówki pani Romana Szlechetka-Mulik, natomiast o działalności Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach opowiadał Wiceprezes Zarządu Piotr Cabajewski.
Znakomicie zaprezentowali się uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w muzycznym występie w morskim klimacie szant.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję zwiedzić obiekt WTZ, zapoznać się z działalnością poszczególnych pracowni, obejrzeć prace wykonane przez uczestników Warsztatów.
Na kolejne spotkanie grupy wsparcia zapraszamy po wakacjach.Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 01.03.2017r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego.
Spotkanie rozpoczęo się krótkim zaprezentowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach przez kierownika placówki.
Na spotkaniu obecny był koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce P. Agnieszka Filipiak, która przybliżyła działalność ww. Punktu oraz zapoznała uczestników spotkania o formach pomocy w ramach działalności PIK-u.

Uczestnicy przedstawili swoje propozycje tematów spotkań i warsztatów, z których chętnie by skorzystali, a dotyczyły one m. in. : pracy z trudnym klientem - wypracowanie skutecznej komunikacji, agresja i autoagresja – metody postępowania z agresywnym podopiecznym, budowanie pozytywnych relacji z rodzinami podopiecznych, wypalenie zawodowe – stres pracowniczy i metody radzenia sobie z nim.

Grupa wyszła również z propozycją stworzenia grupy wsparcia dla pracowników Środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz domów pomocy społecznej, którzy we własnym gronie mieliby sposobność omawiania swoich problemów zawodowych. Spotkania te miałyby również odbywał się w poszczególnych placówkach przez co pracownicy mieliby podgląd na pracę swoich koleżanek.
Z inicjatywy kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Zagórzanach na spotkaniu goszczono przedstawicieli Ośrodka Profilaktyki Społecznej P. Karoliną Zając i P. Moniką Wójcik-Przybyłowicz. Panie przedstawiały bogatą ofertę szkoleniową skierowaną do środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. Poinformowały również o możliwości składania wniosków do P.U.P w Wieliczce celem dofinansowania proponowanych szkoleń.

Spotkanie zostało zakończone oprowadzeniem gości po obiekcie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach.
Kolejne spotkanie zostało ustalone na maj 2017r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Podolanach.

.

..

.

.

W dniu 20 pa�dziernika w Sali Widowiskowej Urz�du Gminy K�aj, odby�a si� szósta edycja integracyjnego konkursu muzycznego „Mini Playback Show”. Organizatorem konkursu by�o Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe�nosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia. Muzyczne przedsi�wzi�cie dofinansowane by�o ze �rodków Powiatu Wielickiego. W imprezie wzi�y udzia� osoby niepe�nosprawne z o�miu placówek : Warsztatów Terapii Zaj�ciowej w �apanowie, Podolanach i ul. Za Torem w Krakowie oraz �rodowiskowych Domów Samopomocy w Tomaszkowicach , Brzeziu, Zagórzanach, os. M�odo�ci w Krakowie, al. Pokoju w Krakowie.
W�ród widowni nie zabrak�o przedstawicieli w�adz gminnych oraz powiatowych. Z ramienia Powiatu Wielickiego organizatorzy go�cili Pani� Jadwig� Skoczek - Przewodnicz�c� Komisji Kultury i O�wiaty Rady Powiatu Wielickiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Pani� Ryszard� Zakrzewsk� – Zachwieja.
W sk�ad Jury wchodzili : Pan Bogdan Czy� - Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo�ecznej w K�aju, Pani Ma�gorzata Balik - Referent Dzia�u Promocji, Kultury i Sportu Urz�du Gminy K�aj oraz Pani Magdalena Baster - pracownik socjalny Gminnego O�rodka Pomocy Spo�ecznej w K�aju. Na scenie arty�ci zaprezentowali si� w dwóch kategoriach: solowej oraz zespo�owej.
Jury w trakcie oceny bra�o pod uwag� charakteryzacj�, ruch sceniczny, poziom odwzorowania orygina�u, znajomo�� utworu i tekstu oraz oryginalno�� wykonania. Najwy�ej w kategorii solowej oceniono wyst�p przedstawicielki �DS z al. Pokoju z Krakowa. Drugie miejsce przypad�o przedstawicielce WTZ �apanów, a trzecie artystce z �DS z Tomaszkowic. Jako zespó� pierwsze miejsce zdoby� O�rodek z Brzezia, drugie zaj�y Warsztaty Terapii Zaj�ciowej z �apanowa, a trzecie miejsce przypad�o WTZ z ul. Za Torem z Krakowa.
Jury, jak i licznie zgromadzona publiczno�� by�a pod ogromnym wra�eniem wysokiego poziomu zaanga�owania oraz warto�ci artystycznych ka�dego wyst�pu. Z roku na rok konkurs cieszy si� coraz wi�kszym zainteresowaniem wi�c tym bardziej z niecierpliwo�ci� oczekujemy na kolejn� edycj�.

Na scenie arty�ci zaprezentowali si� w dwóch kategoriach: solowej oraz zespo�owej. Soli�ci zaprezentowali takie utwory jak: Warsztaty Terapii Zaj�ciowej Podolany – „Od dzi�” Paula, WTZ ul. Za torem z Krakowa – „Jailhouse Rock” (Elvis Presley), WTZ �apanów – „Drewniane lalki” (Sylwia Przybysz), �rodowiskowy Dom Samopomocy „VITA” z os. M�odo�ci z Krakowa – „Idzie dysc” oraz „ I want to know what love is” (Foreigner), �DS z al. Pokoju z Krakowa – „Bia�a armia” Bajm, �DS Zagórzany – „Monika dziewczyna ratownika” (Rudi Szubert), �DS Tomaszkowice – „Naucz mnie” (Sarsa), �DS Brzezie – „Desperado” (Antonio Banderas).
Jako zespo�y na scenie raprezentowali si�: WTZ z ul.Za Torem z Krakowa – „Ba�kanica” (Piersi), WTZ �apanów – „Jak nie my to kto” (Mrozu feat Tomson), �DS Zagórzany – „Aleksadnra” (Andre), �DS Tomaszkowice – „ Kamie� z napisem Love” ( Enej), �DS Brzezie – „ Donald marzy” ( Kabaret pod Wyrwigroszem).
Jury w trakcie oceny bra�o pod uwag� charakteryzacj�, ruch sceniczny, poziom odwzorowania orygina�u, znajomo�� utworu i tekstu oraz oryginalno�� wykonania. Najwy�ej w kategorii solowej oceniono wyst�p przedstawicielki �DS z al. Pokoju z Krakowa. Drugie miejsce przypad�o przedstawicielce WTZ �apanów a trzecie artystce z �DS z Tomaszkowic.
Jako zespó� pierwsze miejsce zdoby� O�rodek z Brzezia, drugie Warsztaty Terapii Zaj�ciowej z �apanowa a trzecie WTZ z ul. Za Torem z Krakowa.
Jury, jak i licznie zgromadzona publiczno�� by�a pod ogromnym wra�eniem wysokiego poziomu zaanga�owania oraz warto�ci artystycznych ka�dego wst�pu. Z roku na rok konkurs cieszy si� coraz wi�kszym zainteresowaniem wi�c tym bardziej z niecierpliwo�ci� oczekujemy na kolejn� edycj�.
Autor :Monika Janio� Foto:Ma�gorzata Balik

...

.

.

..

.Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, �DS-ów i WTZ-ów

W dniu 20.09.2016r. w Domu Pomocy Spo�ecznej w Stani�tkach odby�o si� kolejne spotkanie grupy wsparcia zainicjowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce dla kadry pracowniczej Domów Pomocy Spo�ecznej, �rodowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zaj�ciowej z terenu Powiatu Wielickiego.
Na spotkaniu poruszono tematyk� powo�ania grupy wsparcia dla seniorów - mieszka�ców domów pomocy spo�ecznej z powiatu wielickiego. Podczas dyskusji zaproponowano stworzenie kalendarza spotka� i harmonogramu zaj�� seniorów w poszczególnych placówkach.
Omówiono sprawy dotycz�ce uzale�nie� w domach pomocy spo�ecznej , �rodowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zaj�ciowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wysz�o z propozycj� odbycia cyklu szkole� w tym zakresie dla pracowników poszczególnych placówek.
Kierownicy �DS w Brzeziu i w Wieliczce podzielili si� informacjami o sposobie pracy ze swoimi podopiecznymi i ich rodzinami wykorzystuj�c metod� „Otwartego Dialogu”.
W trakcie spotkania dyrektor Domu Pomocy Spo�ecznej w Stani�tkach Piotr Szewczyk zaprosi� go�ci do zwiedzania kierowanego przez siebie Domu Pomocy Spo�ecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Kolejne spotkanie ustalono na listopad 2016 r. w siedzibie �rodowiskowego Domu Samopomocy w Wieliczce.Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, �DS-ów i WTZ-ów

W dniu 14.06.2016r. w Domu Pomocy Spo�ecznej w Biskupicach odby�o si� kolejne spotkanie grupy wsparcia zainicjowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce dla przedstawicieli Domów Pomocy Spo�ecznej, �rodowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zaj�ciowej z terenu Powiatu Wielickiego.

Zgodnie z przyj�t� konwencj� przez tut. Centrum spotkania grupy wsparcia odbywaj� si� w kolejnych placówkach, a nie na terenie PCPR. Taka forma wspólnych spotka� przyj�a si� w�ród uczestników bardzo dobrze. Dzi�ki temu ka�da placówka ma mo�liwo�� zaprezentowania si�, podzielenia si� swoimi do�wiadczeniami, osi�gni�ciami oraz problemami. Mo�liwo�� poznania placówki przez uczestników daje lepszy pogl�d na omawiane sprawy i bie��ce potrzeby.

Na grupie wsparcia byli obecni równie� cz�onkowie Zarz�du Powiatu Wielickiego : P. Roman Wcis�o i P. Zdzis�aw Prochwicz

Na spotkaniu omówiono :
1. Problem pozyskiwania nowych klientów do domów pomocy spo�ecznej funkcjonuj�cych na terenie naszego powiatu. Podczas dyskusji wypracowano metody, które mog�yby wypromowa� placówki tak, aby sta�y si� bardziej atrakcyjne i ch�tniej przyci�ga�y przysz�ych, potencjalnych mieszka�ców.
2. PCPR w Wieliczce wyszed� z propozycj� utworzenia grupy wsparcia dla seniorów mieszka�ców domów pomocy spo�ecznej. Podczas dyskusji zaproponowano powo�anie jeszcze jednej grupy wsparcia : dla mieszka�ców dps skierowanej do grupy wiekowej od 30 do 60 lat, a dla rodzin osób umieszczonych w domach pomocy spo�ecznej wsparcie psychologiczne w ramach dzia�alno�ci PIK przy PCPR w Wieliczce.
3. Kolejnym tematem omówionym na spotkaniu, który wzbudzi� du�e zainteresowanie by�o pozyskiwanie i zatrudnianie wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania ks. dyrektor Andrzej Duda zaprosi� go�ci do zwiedzenia Domu Pomocy Spo�ecznej w Biskupicach. Kolejne spotkanie ustalono na 20 wrze�nia 2016 r. w siedzibie Domu Pomocy Spo�ecznej w Stani�tkach.

.

.

.
.

.

.

.

.

Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, �DS-ów i WTZ-ów

W dniu 17.02.2016r. w Domu Pomocy Spo�ecznej w Grabiu odby�o si� kolejne spotkanie grupy wsparcia   dla przedstawicieli Domów Pomocy Spo�ecznej, �rodowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zaj�ciowej   z terenu Powiatu Wielickiego.
Go�ciem Grupy Wsparcia by�a Pani Anna Rodacka z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie.
Spotkanie rozpocz�o si� przybli�eniem dzia�alno�ci Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes oraz jego wp�yw na rozwój Domu Pomocy Spo�ecznej w Grabiu.

Nast�pnie poszczególne placówki przedstawi�y swoje dotychczasowe do�wiadczenia zwi�zane z dzia�alno�ci� wolontariatu.
G�ównym elementem spotkania by�a promocja idei wolontariatu, na którym omówiono m.in.:
- rekrutacja wolontariuszy – gdzie i jak ich szuka�?
- przygotowanie placówki do wspó�pracy z wolontariuszami,
- prawne regulacje dotycz�ce wolontariatu,
- komunikacja z wolontariuszami;

Kolejne spotkanie ustalono na 21.04.2016 r. w siedzibie Domu Pomocy Spo�ecznej w Biskupicach. Tematem spotkania b�d� zagadnienia zwi�zane z przemoc� i uzale�nieniami w placówkach.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, �e w dniu 15 grudnia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 11.00 odb�dzie si� debata spo�eczna pn „Po pierwsze: Reaguj. Profilaktyka przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie”. Do udzia�u w debacie zaproszono dyrektorów o�rodków pomocy spo�ecznej, przedstawicieli gminnych zespo�ów interdyscyplinarnych ds. przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie, placówek wsparcia dziennego w Zagórzanach i Zab�ociu, kuratorskiej s�u�by s�dowej, S�du Rejonowego w Wieliczce i My�lenicach, Prokuratury Rejonowej w Wieliczce i My�lenicach, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.
Celem debaty jest zaprezentowanie dzia�a� podj�tych w ramach Programu Os�onowego „Wspieranie jednostek samorz�du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdzia�ania przemocy rodzinie” wspó�finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej oraz zdefiniowanie kierunków rozwoju systemu przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wielickiego.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, �e w ramach realizacji Programu Os�onowego „Wspieranie jednostek samorz�du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdzia�ania przemocy rodzinie” wspó�finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej zosta�y zrealizowane nast�puj�ce dzia�ania:

  • cykl szkole� i warsztatów dla gminnych zespo�ów interdyscyplinarnych z Gminy Gdów i Gminy Biskupice. Zakres tematyczny zaj�� obejmowa� zagadnienia dotycz�ce obszaru pracy z osobami doznaj�cymi przemocy w rodzinie, osobami stosuj�cymi przemoc w rodzinie, obszaru zwi�zanego z uzale�nieniami i wspó�uzale�nieniami oraz zagadnienia prawne. Dla zespo�u interdyscyplinarnego w Biskupicach zosta�a zorganizowana superwizja grupowa,
  • zaj�cia grupowe dla dzieci i m�odzie�y z ponadgminnych placówek wsparcia dziennego w Zab�ociu i Zagórzanach, obejmuj�ce tematyk� zwi�zan� z agresj�, przemoc�, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.
  • zaj�cia profilaktyczno-edukacyjne w Zespole Szkó� im. Ojca �wi�tego Jana Paw�a II w Niepo�omicach obejmuj�ce spotkania z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym,
  • zaj�cia grupy wsparcia dla osób doznaj�cych przemocy w rodzinie, w ramach których odby�y si� spotkania z interwentem kryzysowym, funkcjonariuszem policji, kuratorem zawodowym. Ponadto uczestniczki grupy wsparcia otrzyma�y vouchery na us�ugi fryzjerskie oraz bilety do teatru. W dniach 23-24.11.2015 roku odby�y si� warsztaty WenDo budowanie pewno�ci siebie, asertywno�ci i samoobrony dla kobiet. Uczestniczyli w nich pracownicy socjalni z O�rodka Pomocy Spo�ecznej w Gdowie i Biskupicach oraz Panie z grupy wsparcia dla osób doznaj�cych przemocy w rodzinie. Warsztaty wpisa�y si� w wydarzenia realizowane w ramach ogólno�wiatowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze wzgl�du na P�e�.

W dniu 27 listopada br w placówce wsparcia dziennego w Zagórzanach zaplanowano psychologiczne konsultacje indywidualnych dla rodziców dzieci ucz�szczaj�cych na zaj�cia w �wietlicy.

.

.

.

..

.

.

.

Protokó� ze spotkania grupy wsparcia dla DPS-ów, �DS-ów i WTZ-ów

W dniu 04.11.2015r. w �rodowiskowym Domu Samopomocy w �ledziejowicach odby�o si� kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Spo�ecznej, �rodowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zaj�ciowej z terenu Powiatu Wielickiego. Na spotkaniu obecni byli równie� dyrektor Powiatowego Centrum Kszta�cenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wieliczce, pan Maciej Filiciak i pedagog szkolny pani Ma�gorzata Feret.

Celem spotkania by�o:
- omówienie dalszej wspó�pracy m�odzie�y szkolnej z podopiecznymi naszych placówek w celu kontynuowania wcze�niej podj�tych dzia�a� integracyjnych
- przybli�enie dzia�alno�ci fundacji L’Arche oraz jej wp�yw na rozwój Domu Pomocy Spo�ecznej, �rodowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zaj�ciowej w �ledziejowicach
- ustalenie tematów i terminów szkole� dla kadry pomocy spo�ecznej z terenu naszego powiatu, które b�d� realizowane w IV kwartale bie��cego roku, a których organizatorem i realizatorem b�dzie PCPR.
Wa�nym elementem spotkania by�o zaprezentowanie pracowni znajduj�cych si� w �DS i WTZ w �ledziejowicach oraz innowacyjnych warsztatów dla uczestników instytucji pomocowych.
Spotkanie zako�czono ustaleniem terminu zebrania grupy wsparcia dla DPS-ów, �DS-ów
i WTZ-ów z terenu Powiatu Wielickiego na dzie� 17.02.2016r. w siedzibie Domu Pomocy Spo�ecznej
w Grabiu.
.

.

.

.

.

.

..


Protokó� ze spotkania z Dyrektorem Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce

W dniu 13.10.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, odby�o si� spotkanie dyrektorów i kierowników �rodowiskowych domów samopomocy, domów pomocy spo�ecznej, warsztatów terapii zaj�ciowej, placówek wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-16 lat i placówek opieku�czo – wychowawczych typu socjalizacyjnego z Dyrektorem i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce. Celem spotkania by�o omówienie wytycznych w zakresie wymaga� prawa �ywno�ciowego obowi�zuj�cego  w placówkach opieku�czo–wychowawczych w oparciu o Ustaw� z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze�stwie �ywno�ci i �ywienia. Na spotkaniu poruszono kwesti� przygotowywania posi�ków w placówkach przez pracowników i/lub podopiecznych jako formy terapii zaj�ciowej. Omówiono tak�e spraw� posiadania orzecze� do celów sanitarno-epidemiologicznych. Istotnym elementem spotkania by�a wymiana zda� pomi�dzy placówkami z systemu pomocy spo�ecznej a Dyrektorem i pracownikami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej odno�nie sposobów prawid�owego przygotowywania posi�ków w ramach terapii zaj�ciowej. Spotkanie organizowane by�o w ramach Grupy Wsparcia dla domów pomocy spo�ecznej i �rodowiskowych domów samopomocy z terenu Powiatu Wielickiego.

.

.

.

..

.

Protokó� ze spotkania przedstawicieli DPS-ów, �DS-ów i OPS-ów

W dniu 23.09.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odby�o si� kolejne spotkanie, na które zostali zaproszeni dyrektorzy i kierownicy Domów Pomocy Spo�ecznej, �rodowiskowych Domów Samopomocy i O�rodków Pomocy Spo�ecznej z terenu Powiatu Wielickiego.
Celem spotkania by�o:
- podsumowanie dotychczasowej wspó�pracy pomi�dzy instytucjami z terenu Powiatu Wielickiego dzia�aj�cymi w obszarze pomocy osobom, które ze wzgl�du na wiek, chorob� lub niepe�nosprawno�� wymagaj� opieki, oraz wyznaczenie nowych kierunków tej wspó�pracy,
- wymiana do�wiadcze� pomi�dzy dyrektorami i kierownikami DPS-ów i �DS-ów w kwestii promocji instytucji pomocowych z terenu Powiatu Wielickiego
- ustalenie tematów i terminów szkole� dla kadry pomocy spo�ecznej z terenu naszego powiatu, które b�d� realizowane w IV kwartale 2015r., a których organizatorem i realizatorem b�dzie PCPR.
Wa�nym elementem wynik�ej dyskusji podczas spotkania by�o wspólne szukanie pomys�ów na aktywizacje mieszka�ców Domów Pomocy Spo�ecznej oraz organizowanie innowacyjnych warsztatów zaj�ciowych dla uczestników instytucji pomocowych.
Spotkanie zako�czono ustaleniem terminu zebrania grupy wsparcia dla DPS-ów i �DS-ów
z terenu Powiatu Wielickiego na dzie� 04.11.2015r. w siedzibie �rodowiskowego Domu Samopomocy w �ledziejowicach.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Protokó� ze spotkania przedstawicieli DPS-ów, �DS-ów i WTZ-ów

.

.

W dniu 9.06.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odby�o si� kolejne spotkanie, na które zostali zaproszeni dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Domów Pomocy Spo�ecznej, �rodowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zaj�ciowej, funkcjonuj�cych na terenie Powiatu Wielickiego.
Na zaproszenie odpowiedzia�y wszystkie placówki powiatowe oraz �DS Leonardo, dzia�aj�cy w strukturze Gminy Wieliczka.

Celem spotkania by�o:
- przybli�enie zasad konkursu og�oszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej na tworzenie dziennych domów pobytu „Senior-Wigor”,
- omówienie planowanych dzia�a� w obszarze wsparcia mieszka�ców Powiatu Wielickiego w wieku 60+, które mia�oby by� realizowane przez PCPR we wspó�pracy z placówkami dzia�aj�cymi w systemie pomocy spo�ecznej i innymi podmiotami, których zasi�g dzia�ania obejmuje osoby powy�ej 60 roku �ycia,
- wst�pne ustalenia tematów szkole� dla kadry pomocy spo�ecznej z terenu naszego powiatu, które mia�yby by� realizowane w II pó�roczu 2015r. i których organizatorem i realizatorem mia�by by� PCPR.

Wa�nym elementem wynik�ej pó�niej dyskusji by�o wspólne szukanie pomys�ów na aktywizacje mieszka�ców naszych domów pomocy spo�ecznej, zw�aszcza dotyczy�o to osób powy�ej 60 roku �ycia. PCPR wyst�pi�o z inicjatyw� stworzenia warsztatów coachingowych dla tych osób, co znalaz�o poparcie w�ród osób pracuj�cych z t� grup� podopiecznych.

Na zako�czenie spotkania wymieniono informacje na temat nadchodz�cych wydarze�, które b�d� mia�y miejsce na terenie naszych placówek.
I tak w dniach 13-14.06.2015r. Warsztaty Terapii Zaj�ciowej w Podolanach b�d� ju� po raz XIII gospodarzem festiwalu piosenki i form twórczych osób niepe�nosprawnych, a 24.06.2015r. Dom Pomocy Spo�ecznej w Grabiu b�dzie �wi�towa� IV rocznic� swojego powstania, po��czon� z Noc� �wi�toja�sk�.

Spotkanie zako�czono ustaleniem terminu powakacyjnego spotkania grupy wsparcia dla dyrektorów i kierowników placówek, które odb�dzie si� 15.09.2015r.

.

.

.

.

..

.

..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zako�czy�o pierwszy etap realizacji „Powiatowego programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i m�odzie�y zagro�onych przemoc� w rodzinie”. W ramach programu odbywa�y si� spotkania z uczniami, rodzicami oraz gronem pedagogicznym w szko�ach gimnazjalnych z terenu Powiatu Wielickiego. Tematyka spotka� obejmowa�a profilaktyk� przeciwdzia�ania przemocy, profilaktyk� uzale�nie�, problematyk� z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresj�.


Spotkania w kolejnych szko�ach w ramach realizacji programu zaplanowano na wrzesie� 2015 roku.

.

.
..

W dniu 17 kwietnia 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odby�o si� kolejne spotkanie powiatowego koordynatora ds. przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie z przewodnicz�cymi gminnych zespo�ów interdyscyplinarnych ds. przeciwdzia�ania przemocy, przedstawicielami Policji oraz kuratorskiej s�u�by s�dowej. Spotkanie, w którym uczestniczy� radca prawny, po�wi�cone by�o aspektom prawnym dotycz�cym funkcjonowania gminnych zespo�ów interdyscyplinarnych oraz realizowania procedury Niebieskie Karty. Szczególn� uwag� zwrócono na zagadnienia zwi�zane z trybem powo�ywania zast�pcy przewodnicz�cego gminnego zespo�u interdyscyplinarnego, wgl�du w akta sprawy, informowania stron o zako�czeniu procedury Niebieskie Karty.

.

..

Dnia 16.04.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odby�o si� spotkanie przy udziale dyrektora i pracowników PCPR oraz dyrektorów i pracowników socjalnych domów pomocy spo�ecznej w Biskupicach i Grabiu, jak równie� kierowników �rodowiskowego domu samopomocy w Brzeziu i warsztatów terapii zaj�ciowej w Podolanach. Celem spotkania by�o wypracowanie i ustalenie zasad wspó�pracy w bie��cym roku, budowanie relacji pomi�dzy placówkami pomocy spo�ecznej oraz zapoznanie z aktualn� ofert� szkoleniow� proponowan� przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Poinformowano dyrektorów i pracowników socjalnych placówek o mo�liwo�ciach konsultacji specjalistycznych w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz mo�liwo�ci przeprowadzenia bezp�atnych szkole� tematycznych. W zwi�zku z zapotrzebowaniem na cykliczne spotkania przedstawicieli DPS, �DS i WTZ z terenu powiatu wielickiego ustalono powo�anie grupy wsparcia dla pracowników oraz grupy dla dyrektorów wy�ej wymienionych placówek.

.

.

........

W dniu 22 stycznia 2015 roku odby�o si� spotkanie powiatowego koordynatora ds. przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie z przewodnicz�cymi gminnych zespo�ów interdyscyplinarnych, przedstawicielami Policji oraz kuratorskiej s�u�by s�dowej.

Podsumowano dzia�ania zrealizowane w 2014 roku w zakresie przeciwdzia�ania przemocy, w tym:
-dwóch edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosuj�cych przemoc w rodzinie,
-grupy wsparcia dla osób do�wiadczaj�cych przemocy w rodzinie,
-zaj�� edukacyjnych dla osób doznaj�cych przemocy w zakresie podstaw prawnych i psychologicznych dotycz�cych reakcji na przemoc,
-zaj�� profilaktyczno-edukacyjnych w szko�ach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wielickiego.

Jednocze�nie zaplanowano na bie��cy rok kontynuowanie dzia�a� w zakresie wsparcia osób doznaj�cych przemocy oraz oddzia�ywa� wobec osób stosuj�cych przemoc, a tak�e rozwijanie wspó�pracy pomi�dzy instytucjami i s�u�bami dzia�aj�cymi w obszarze pomocy rodzinie i przeciwdzia�aniu przemocy oraz podnoszeniu wiedzy i kompetencji osób pracuj�cych bezpo�rednio zarówno z ofiarami jak i sprawcami przemocy.

.

...

        W dniu 28 stycznia 2014 roku w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odby�o si� spotkanie dotycz�ce realizowanego od 1 stycznia br. przez Policj� w ca�ej Polsce, Programu wdra�ania algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagro�enia �ycia i zdrowia w zwi�zku z przemoc� w rodzinie, którego g�ównym celem jest poprawa bezpiecze�stwa doros�ych i dzieci do�wiadczaj�cych przemocy w rodzinie.
W spotkaniu uczestniczy� Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, Wicestarosta Wielicki Miros�aw Mrozowski, cz�onek Zarz�du Powiatu Wielickiego Lech Pankiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Komisariatów Policji w Niepo�omicach i Gdowie, kierownicy i dyrektorzy O�rodków Pomocy Spo�ecznej w Wieliczce, Niepo�omicach, Gdowie, K�aju i Biskupicach oraz pracownicy o�rodków pomocy spo�ecznej ds. przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie.
Celem spotkania by�o wypracowanie jednolitego, powiatowego modelu przekazywania informacji o ca�odobowym miejscu umieszczenia dziecka odebranego z domu w czasie interwencji domowej oraz zapewnienia mo�liwo�ci skorzystania z porady specjalistów, w tym: interwenta kryzysowego, psychologa, terapeuty.
W trakcie spotkania poruszono tak�e tematyk� zwi�zan� z zasadno�ci� uczestniczenia pracownika socjalnego w czynno�ciach interwencyjnych policji w zakresie stosowania przemocy w rodzinie

.

....

      W dniu 15 stycznia 2014 roku w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odby�o si� spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie realizacji w roku 2014 powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosuj�cych przemoc w rodzinie.
W spotkaniu wzi�li udzia� przedstawiciele Policji, kuratorskiej s�u�by s�dowej, o�rodków pomocy spo�ecznej, oraz gminnych komisji rozwi�zywania problemów alkoholowych.
Zgromadzonych go�ci powita�a Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.
Powiatowy koordynator przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie Jolanta Gondek dokona�a podsumowania powiatowych dzia�a� na rzecz przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie w 2013 roku.
W ubieg�ym roku w programie korekcyjno-edukacyjnym, który trwa� od lutego do czerwca, uczestniczy�o 12 osób, z których 3 otrzyma�y za�wiadczenia o uko�czeniu programu. W okresie od wrze�nia do grudnia 2013 roku uruchomiono grup� rozwoju umiej�tno�ci partnerskich w ramach oddzia�ywa� korekcyjno-edukacyjnych. By�a to kontynuacja programu korekcyjno-edukacyjnego i propozycja skierowana do osób, które maj� trudno�ci w relacjach rodzinnych, partnerskich, ma��e�skich na pod�o�u zaburze� komunikacji oraz zachowa� agresywnych             i dominuj�cych.
Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce Arkadiusz Kusztykiewicz przedstawi� ofert� pomocy specjalistycznej PIK w Wieliczce w zakresie poradnictwa indywidualnego, terapii rodzinnej, grup wsparcia oraz poinformowa� o planowanych w bie��cym roku szkoleniach dla instytucji i s�u�b z terenu Powiatu Wielickiego z zakresu przeciwdzia�ania przemocy, interwencji kryzysowej, profilaktyki uzale�nie�.
Interwent kryzysowy Anna Sladkowska poruszy�a tematyk� zwi�zan� z prac� indywidualn� i grupow� z osobami do�wiadczaj�cymi przemocy w rodzinie oraz poinformowa�a o funkcjonuj�cej nieprzerwanie od 2009 roku grupie wsparcia dla osób doznaj�cych przemocy.
Pani El�bieta Rydz-Szczepaniec, terapeuta prowadz�cy zaj�cia w ramach powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosuj�cych przemoc w rodzinie, omówi�a jego za�o�enia organizacyjne i merytoryczne na rok 2014.
W dyskusji na temat systemu przeciwdzia�ania przemocy uczestnicy spotkania poruszyli tematy zwi�zane ze skuteczno�ci� oddzia�ywa� wobec sprawców przemocy, problemami w motywowaniu do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz konieczno�ci oddzia�ywa� nie tylko wobec sprawców przemocy, ale tak�e ich partnerek/ów oraz dzieci .

.

.
W dniach 24 pa�dziernika oraz 4 listopada 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zorganizowa�o szkolenie dla cz�onków gminnych zespo�ów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdzia�ania przemocy w rodzinie. Szkolenie pt „Podstawy pracy ze sprawc� przemocy” prowadzone przez certyfikowanego psychoterapeut� uzale�nie� oraz lekarza psychiatr� obejmowa�o takie zagadnienia jak:

  • agresja, przemoc, uzale�nienia,
  • obraz psychopatologiczny sprawcy przemocy,
  • motywowanie do udzia�u w programach korekcyjno-edukacyjnych,
  • praca ze sprawc� przemocy,
  • wgl�d w sytuacj� rodziny,
  • rozpoznawanie w�asnych mo�liwo�ci i kompetencji w interwencji i pracy z rodzin�, w której wyst�puje przemoc.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, szkó�, s�u�by zdrowia, kuratorskiej s�u�by s�dowej, gminnej komisji rozwi�zywania problemów alkoholowych, o�rodka pomocy spo�ecznej, stacji opieki Caritas z terenu Gminy Gdów, K�aj, Biskupice, Wieliczka i Niepo�omice.


powrót