ZREALIZOWANE PRZEZ Z. DS. P. I P. P.

Spotkanie dotyczące uruchamianej kolejnej edycji programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych

W dniu 12 lutego 2020 roku w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące uruchamianej od 26 lutego 2020 roku kolejnej edycji programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkanie zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, które od 2011 roku jest realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wielickiego, kuratorzy rodzinni, kuratorzy dla dorosłych, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz Komisariatu Policji w Gdowie. Gospodarzy spotkania reprezentowali Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor, Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Jolanta Gondek Kierownik Działu ds. Pomocy Instytucjonalnej i Przeciwdziałania Przemocy, Joanna Kozyra kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Jerzy Szczepaniec realizator programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z dotychczasowym stanem realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz ustaleniem zasad kwalifikacji uczestników i współpracy pomiędzy instytucjami w realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

.

.

..

.

.

.

Spotkanie grupy wsparcia dla dyrektorów, kierowników i pracowników socjalnych DPS-ów, ŚDS-ów, WTZ-ów oraz dla dyrektorów i pracowników socjalnych OPS-ów

W dniu 06.02.2019r. w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dyrektorów, kierowników i pracowników socjalnych Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dyrektorów i pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wielickiego. Na spotkaniu obecna była również członek zarządu Powiatu Wielickiego Pani Aleksandra Ślusarek i radny Powiatu Wielickiego oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Pomoc Bliźniemu” Pan Piotr Nowak, który przybliżył działalność stowarzyszenia ,,Pomoc Bliźniemu’’. Gospodarzem spotkania był Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach. Zagadnieniem zebrania były ,,Psychologiczne aspekty związane z kierowaniem i umieszczaniem w Domach Pomocy Społecznej”. Na ten temat wypowiedziały się dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie Pani Ewa Pacak oraz pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Pani Elrzbieta Leśniak. Pani Justyna Pomorska psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR omówiła problem umieszczania na pobyt stały w domach pomocy społecznej uwzględniając kontekst psychologiczny i społeczny osób kierowanych do ww. instytucji. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 31 osób. Ważnym elementem spotkania była propozycja zorganizowania warsztatów dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu naszego Powiatu, których organizatorem i realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 26.01.2018r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszkowicach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego. Gościem Grupy Wsparcia był koordynator ds. ochrony w Agencji Ochrony „Kontakt” w Niepołomicach, który przedstawił możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak również omówił procedurę zatrudnienia osób niepełnosprawnych i propozycje stanowisk pracy w Agencji Ochrony „Kontakt” w Niepołomicach. Prelegent opowiedział o swoich doświadczeniach związanych ze współpracą z osobami niepełnosprawnymi, ich rzetelności i zaangażowaniu w wykonywaną pracę. Szefowie placówek wyszli z inicjatywą nawiązania dalszej współpracy z Agencją Ochrony „Kontakt” w Niepołomicach w celu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych z ośrodków wsparcia. Ponadto dyskusja jaka wywiązała się po prelekcji, pozwoliła dyrektorom i kierownikom na podzielenie się refleksjami związanymi z podjęciem pracy przez ich niepełnosprawnych podopiecznych. Spotkanie zostało zakończone poczęstunkiem i oprowadzeniem gości po obiekcie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach, Panią Elżbietę Dudę.

 
 


 
 

Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 26.09.2017r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego.

Gościem Grupy Wsparcia była Pani Emilia Owoc – seksuolog psycholog, która przedstawiła zebranym zagadnienia dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. W swojej prezentacji poruszyła tematy związane z rozwojem psychoseksualnym osób niepełnosprawnych, stereotypów dotyczących ich seksualności, a także roli edukacji seksualnej otoczenia osób niepełnosprawnych, jak również profilaktyki przeciwdziałania wykorzystywaniu na różnych etapach życia.

Szefowie placówek wyszli z inicjatywą zorganizowania cyklu spotkań z panią seksuolog zarówno dla terapeutów zajęciowych ze swoich placówek, jak również rodziców i bliskich osób niepełnosprawnych z ośrodków wsparcia. Ponadto debata jaka wywiązała się po prelekcji, pozwoliła dyrektorom i kierownikom na podzielenie się problemami związanymi z wyżej wymienionym tematem.

Spotkanie zostało zakończone poczęstunkiem i oprowadzeniem gości po obiekcie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.

.

.

.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 roku zakończyła się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program obejmował 60 godzin zajęć grupowych odbywających się w cyklu spotkań cotygodniowych oraz konsultacje indywidualne i/lub rodzinne .
Do udziału w zajęciach przystąpiło 17 osób z terenu Powiatu Wielickiego, które zostały zgłoszone przez gminne zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych oraz które zgłosiły się z własnej woli lub w wyniku obowiązku nałożonego przez sąd karny.
Osoby, które uczestniczyły w ponad 75% zajęć otrzymały, zgodnie z obowiązującymi zasadami, zaświadczenie o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego, natomiast te, które odbyły co najmniej 50% zajęć, otrzymały zaświadczenie o uczestnictwie w programie.
Tegoroczną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego ukończyło 9 uczestników, natomiast zaświadczenia o uczestnictwie otrzymały 3 osoby.
Za sukces należy uznać, że w programie realizowanym w warunkach wolnościowych uczestniczyła tak duża liczba osób. Jest to wynikiem współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również profesjonalne zgłębienie tematu przez osoby prowadzące zajęcia.

*

*

*

*W dniu 2 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dyrektorów i kierowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie WTZ w Podolanach. Tematem przewodnim była komunikacja interpersonalna: zasady, utrudnienia, czynniki warunkujące skuteczne porozumiewanie się.
W tematykę związaną z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej wprowadziła zebranych kierownik placówki pani Romana Szlechetka-Mulik, natomiast o działalności Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach opowiadał Wiceprezes Zarządu Piotr Cabajewski.
Znakomicie zaprezentowali się uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w muzycznym występie w morskim klimacie szant.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję zwiedzić obiekt WTZ, zapoznać się z działalnością poszczególnych pracowni, obejrzeć prace wykonane przez uczestników Warsztatów.
Na kolejne spotkanie grupy wsparcia zapraszamy po wakacjach.Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 01.03.2017r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego.
Spotkanie rozpoczęo się krótkim zaprezentowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach przez kierownika placówki.
Na spotkaniu obecny był koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce P. Agnieszka Filipiak, która przybliżyła działalność ww. Punktu oraz zapoznała uczestników spotkania o formach pomocy w ramach działalności PIK-u.

Uczestnicy przedstawili swoje propozycje tematów spotkań i warsztatów, z których chętnie by skorzystali, a dotyczyły one m. in. : pracy z trudnym klientem - wypracowanie skutecznej komunikacji, agresja i autoagresja – metody postępowania z agresywnym podopiecznym, budowanie pozytywnych relacji z rodzinami podopiecznych, wypalenie zawodowe – stres pracowniczy i metody radzenia sobie z nim.

Grupa wyszła również z propozycją stworzenia grupy wsparcia dla pracowników Środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz domów pomocy społecznej, którzy we własnym gronie mieliby sposobność omawiania swoich problemów zawodowych. Spotkania te miałyby również odbywał się w poszczególnych placówkach przez co pracownicy mieliby podgląd na pracę swoich koleżanek.
Z inicjatywy kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Zagórzanach na spotkaniu goszczono przedstawicieli Ośrodka Profilaktyki Społecznej P. Karoliną Zając i P. Moniką Wójcik-Przybyłowicz. Panie przedstawiały bogatą ofertę szkoleniową skierowaną do środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. Poinformowały również o możliwości składania wniosków do P.U.P w Wieliczce celem dofinansowania proponowanych szkoleń.

Spotkanie zostało zakończone oprowadzeniem gości po obiekcie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach.
Kolejne spotkanie zostało ustalone na maj 2017r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Podolanach.

.

..

.

.

W dniu 20 października w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj, odbyła się szósta edycja integracyjnego konkursu muzycznego „Mini Playback Show”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia. Muzyczne przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Powiatu Wielickiego. W imprezie wzieły udział osoby niepełnosprawne z ośmiu placówek : Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie, Podolanach i ul. Za Torem w Krakowie oraz  Srodowiskowych Domów Samopomocy w Tomaszkowicach , Brzeziu, Zagórzanach, os. Młodości w Krakowie, al. Pokoju w Krakowie.
Wśród widowni nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych oraz powiatowych. Z ramienia Powiatu Wielickiego organizatorzy gościli Panią Jadwigę Skoczek - Przewodniczącą Komisji Kultury i Oświaty Rady Powiatu Wielickiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Panią Ryszardę Zakrzewską– Zachwieja.
W skład Jury wchodzili : Pan Bogdan Czyż - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, Pani Małgorzata Balik - Referent Działu Promocji, Kultury i Sportu Urządu Gminy Kłaj oraz Pani Magdalena Baster - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju. Na scenie artyści zaprezentowali się w dwóch kategoriach: solowej oraz zespołowej.
Jury w trakcie oceny brało pod uwagę charakteryzację, ruch sceniczny, poziom odwzorowania oryginału, znajomość utworu i tekstu oraz oryginalność wykonania. Najwyżej w kategorii solowej oceniono występ przedstawicielki ŚDS z al. Pokoju z Krakowa. Drugie miejsce przypadło przedstawicielce WTZ Łapanów, a trzecie artystce z ŚDS z Tomaszkowic. Jako zespół pierwsze miejsce zdobył Ośrodek z Brzezia, drugie zajeły Warsztaty Terapii Zajęciowej z Łapanowa, a trzecie miejsce przypadło WTZ z ul. Za Torem z Krakowa.
Jury, jak i licznie zgromadzona publiczność była pod ogromnym wrażeniem wysokiego poziomu zaangażowania oraz wartości artystycznych każdego występu. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem więc tym bardziej z niecierpliwością oczekujemy na kolejną edycję.

Na scenie artyści zaprezentowali się w dwóch kategoriach: solowej oraz zespołowej. Soliści zaprezentowali takie utwory jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej Podolany – „Od dziś” Paula, WTZ ul. Za torem z Krakowa – „Jailhouse Rock” (Elvis Presley), WTZ Łapanów – „Drewniane lalki” (Sylwia Przybysz), Środowiskowy Dom Samopomocy „VITA” z os. Młodości z Krakowa – „Idzie dysc” oraz „ I want to know what love is” (Foreigner), ŚDS z al. Pokoju z Krakowa – „Biała armia” Bajm, ŚDS Zagórzany – „Monika dziewczyna ratownika” (Rudi Szubert),  ŚDS Tomaszkowice – „Naucz mnie” (Sarsa), ŚDS Brzezie – „Desperado” (Antonio Banderas). Jako zespoły na scenie raprezentowali się WTZ z ul.Za Torem z Krakowa – „Bałkanica” (Piersi), WTZ Łapanów – „Jak nie my to kto” (Mrozu feat Tomson), ŚDS Zagórzany – „Aleksadnra” (Andre), ŚDS Tomaszkowice – „ Kamień z napisem Love” ( Enej), ŚDS Brzezie – „ Donald marzy” ( Kabaret pod Wyrwigroszem).
Jury w trakcie oceny brało pod uwagę charakteryzację, ruch sceniczny, poziom odwzorowania oryginału, znajomość utworu i tekstu oraz oryginalność wykonania. Najwyżej w kategorii solowej oceniono występ przedstawicielki ŚDS z al. Pokoju z Krakowa. Drugie miejsce przypadło przedstawicielce WTZ Łapanów a trzecie artystce z ŚDS z Tomaszkowic.
Jako zespół pierwsze miejsce zdobył Ośrodek z Brzezia, drugie Warsztaty Terapii Zajęciowej z Łapanowa a trzecie WTZ z ul. Za Torem z Krakowa.
Jury, jak i licznie zgromadzona publiczność była pod ogromnym wrażeniem wysokiego poziomu zaangażowania oraz wartości artystycznych każdego wstępu. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem więc tym bardziej z niecierpliwością oczekujemy na kolejną edycję.
Autor :MJ Foto: MB

...

.

.

..

.Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 20.09.2016r. w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia zainicjowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce dla kadry pracowniczej Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego.
Na spotkaniu poruszono tematykę powoiązania grupy wsparcia dla seniorów - mieszkańców domów pomocy społecznej z powiatu wielickiego. Podczas dyskusji zaproponowano stworzenie kalendarza spotkań i harmonogramu zajęć seniorów w poszczególnych placówkach.
Omówiono sprawy dotyczące uzależnień w domach pomocy społecznej , Środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wyszło z propozycją odbycia cyklu szkoleń w tym zakresie dla pracowników poszczególnych placówek.
Kierownicy ŚDS w Brzeziu i w Wieliczce podzielili się informacjami o sposobie pracy ze swoimi podopiecznymi i ich rodzinami wykorzystując metodę „Otwartego Dialogu”.
W trakcie spotkania dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach Piotr Szewczyk zaprosił gości do zwiedzania kierowanego przez siebie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Kolejne spotkanie ustalono na listopad 2016 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieliczce.Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 14.06.2016r. w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia zainicjowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego.

Zgodnie z przyjętą konwencją przez tut. Centrum spotkania grupy wsparcia odbywają się w kolejnych placówkach, a nie na terenie PCPR. Taka forma wspólnych spotkań przyjęła się wśród uczestników bardzo dobrze. Dzięki temu każda placówka ma możliwość zaprezentowania się podzielenia się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami oraz problemami. Możliwość poznania placówki przez uczestników daje lepszy pogląd na omawiane sprawy i bieżące potrzeby.

Na grupie wsparcia byli obecni również członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego : P. Roman Wcisło i P. Zdzisław Prochwicz

Na spotkaniu omówiono :
1. Problem pozyskiwania nowych klientów do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Podczas dyskusji wypracowano metody, które mogłyby wypromować placówki tak, aby staćy się bardziej atrakcyjne i chętniej przyciągały przyszłych, potencjalnych mieszkańców.
2. PCPR w Wieliczce wyszedł z propozycją utworzenia grupy wsparcia dla seniorów mieszkańców domów pomocy spońecznej. Podczas dyskusji zaproponowano powołanie jeszcze jednej grupy wsparcia : dla mieszkańców dps skierowanej do grupy wiekowej od 30 do 60 lat, a dla rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wsparcie psychologiczne w ramach działalności PIK przy PCPR w Wieliczce.
3. Kolejnym tematem omówionym na spotkaniu, który wzbudził duże zainteresowanie było pozyskiwanie i zatrudnianie wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania ks. dyrektor Andrzej Duda zaprosić gości do zwiedzenia Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Kolejne spotkanie ustalono na 20 września 2016 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach.

.

.

.
.

.

.

.

.

Spotkanie grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 17.02.2016r. w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia   dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej   z terenu Powiatu Wielickiego.
Gościem Grupy Wsparcia była Pani Anna Rodacka z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie.
Spotkanie rozpoczęło się przybliżeniem działalności Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes oraz jego wpływ na rozwój Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.

Następnie poszczególne placówki przedstawiły swoje dotychczasowe doświadczenia związane z działalnością wolontariatu.
Głównym elementem spotkania była promocja idei wolontariatu, na którym omówiono m.in.:
- rekrutacja wolontariuszy – gdzie i jak ich szukać?
- przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami,
- prawne regulacje dotyczące wolontariatu,
- komunikacja z wolontariuszami;

Kolejne spotkanie ustalono na 21.04.2016 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z przemocą i uzależnieniami w placówkach.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 11.00 odbędzie się debata społeczna pn „Po pierwsze: Reaguj. Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Do udziału w debacie zaproszono dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, placówek wsparcia dziennego w Zagórzanach i Zabłociu, kuratorskiej służby sądowej, Sądu Rejonowego w Wieliczce i Myślenicach, Prokuratury Rejonowej w Wieliczce i Myślenicach, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.
Celem debaty jest zaprezentowanie działań podjętych w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz zdefiniowanie kierunków rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wielickiego.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostały zrealizowane następujące działania:

  • cykl szkoleń i warsztatów dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych z Gminy Gdów i Gminy Biskupice. Zakres tematyczny zajęć obejmował zagadnienia dotyczące obszaru pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami stosującymi przemoc w rodzinie, obszaru związanego z uzależnieniami i współuzależnieniami oraz zagadnienia prawne. Dla zespołu interdyscyplinarnego w Biskupicach została zorganizowana superwizja grupowa,
  • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z ponadgminnych placówek wsparcia dziennego w Zabłociu i Zagórzanach, obejmujące tematykę związaną z agresją, przemocą, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.
  • zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach obejmujące spotkania z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym,
  • zajęcia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, w ramach których odbyły się spotkania z interwentem kryzysowym, funkcjonariuszem policji, kuratorem zawodowym. Ponadto uczestniczki grupy wsparcia otrzymały vouchery na usługi fryzjerskie oraz bilety do teatru. W dniach 23-24.11.2015 roku odbyły się warsztaty WenDo budowanie pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet. Uczestniczyli w nich pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie i Biskupicach oraz Panie z grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Warsztaty wpisały się w wydarzenia realizowane w ramach ogólnoświatowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

W dniu 27 listopada br w placówce wsparcia dziennego w Zagórzanach zaplanowano psychologiczne konsultacje indywidualnych dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy.

.

.

.

..

.

.

.

Protokół ze spotkania grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

W dniu 04.11.2015r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śledziejowicach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego. Na spotkaniu obecni byli również dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wieliczce, pan Maciej Filiciak i pedagog szkolny pani Małgorzata Feret.

Celem spotkania było:
- omówienie dalszej współpracy młodzieży szkolnej z podopiecznymi naszych placówek w celu kontynuowania wcześniej podjętych działań integracyjnych
- przybliżenie działalności fundacji L’Arche oraz jej wpływ na rozwój Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śledziejowicach
- ustalenie tematów i terminów szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu naszego powiatu, które będą realizowane w IV kwartale bierzącego roku, a których organizatorem i realizatorem będzie PCPR.
Ważnym elementem spotkania było zaprezentowanie pracowni znajdujących się w ŚDS i WTZ w Śledziejowicach oraz innowacyjnych warsztatów dla uczestników instytucji pomocowych.
Spotkanie zakończono ustaleniem terminu zebrania grupy wsparcia dla DPS-ów, ŚDS-ów
i WTZ-ów z terenu Powiatu Wielickiego na dzień  17.02.2016r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej
w Grabiu.
.

.

.

.

.

.

..


Protokół ze spotkania z Dyrektorem Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce

W dniu 13.10.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, odbyło się spotkanie dyrektorów i kierowników środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, placówek wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-16 lat i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego z Dyrektorem i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce. Celem spotkania było omówienie wytycznych w zakresie wymagaą prawa żywnościowego obowiązującego  w placówkach opiekuńczo–wychowawczych w oparciu o Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na spotkaniu poruszono kwestię przygotowywania posiłków w placówkach przez pracowników i/lub podopiecznych jako formy terapii zajęciowej. Omówiono takźe sprawą posiadania orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych. Istotnym elementem spotkania była wymiana zdań pomiędzy placówkami z systemu pomocy społecznej a Dyrektorem i pracownikami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej odnośnie sposobów prawidłowego przygotowywania posiłków w ramach terapii zajęciowej. Spotkanie organizowane było w ramach Grupy Wsparcia dla domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy z terenu Powiatu Wielickiego.

.

.

.

..

.

Protokół ze spotkania przedstawicieli DPS-ów, ŚDS-ów i OPS-ów

W dniu 23.09.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odbyło się kolejne spotkanie, na które zostali zaproszeni dyrektorzy i kierownicy Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wielickiego.
Celem spotkania było:
- podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy instytucjami z terenu Powiatu Wielickiego działającymi w obszarze pomocy osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki, oraz wyznaczenie nowych kierunków tej współpracy,
- wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami i kierownikami DPS-ów i ŚDS-ów w kwestii promocji instytucji pomocowych z terenu Powiatu Wielickiego
- ustalenie tematów i terminów szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu naszego powiatu, które będą realizowane w IV kwartale 2015r., a których organizatorem i realizatorem będzie PCPR.
Wałnym elementem wynikłej dyskusji podczas spotkania było wspólne szukanie pomysłów na aktywizacje mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz organizowanie innowacyjnych warsztatów zajęciowych dla uczestników instytucji pomocowych.
Spotkanie zakończono ustaleniem terminu zebrania grupy wsparcia dla DPS-ów i ŚDS-ów
z terenu Powiatu Wielickiego na dzień 04.11.2015r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Protokół ze spotkania przedstawicieli DPS-ów, ŚDS-ów i WTZ-ów

.

.

W dniu 9.06.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odbyło się kolejne spotkanie, na które zostali zaproszeni dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie placówki powiatowe oraz ŚDS Leonardo, działający w strukturze Gminy Wieliczka.

Celem spotkania było:
- przybliżenie zasad konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie dziennych domów pobytu „Senior-Wigor”,
- omówienie planowanych działań w obszarze wsparcia mieszkańców Powiatu Wielickiego w wieku 60+, które miałoby był realizowane przez PCPR we współpracy z placówkami działającymi w systemie pomocy społecznej i innymi podmiotami, których zasięg działania obejmuje osoby powyźej 60 roku źycia,
- wstępne ustalenia tematów szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu naszego powiatu, które miałyby byćrealizowane w II półroczu 2015r. i których organizatorem i realizatorem miałby być PCPR.

Ważnym elementem wynikłej później dyskusji było wspólne szukanie pomysłów na aktywizacje mieszkańców naszych domów pomocy społecznej, zwłaszcza dotyczyło to osób powyżej 60 roku życia. PCPR wystąpiło z inicjatywą stworzenia warsztatów coachingowych dla tych osób, co znalazło poparcie wśród osób pracujących z tą grupą podopiecznych.

Na zakończenie spotkania wymieniono informacje na temat nadchodzących wydarzeń, które będą miały miejsce na terenie naszych placówek.
I tak w dniach 13-14.06.2015r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podolanach będą już po raz XIII gospodarzem festiwalu piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych, a 24.06.2015r. Dom Pomocy Społecznej w Grabiu będzie świętowań IV rocznicą swojego powstania, połączoną z Nocą Świętojańską..

Spotkanie zakończono ustaleniem terminu powakacyjnego spotkania grupy wsparcia dla dyrektorów i kierowników placówek, które odbędzie się 15.09.2015r.

.

.

.

.

..

.

..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zakończyło pierwszy etap realizacji „Powiatowego programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie”. W ramach programu odbywały się spotkania z uczniami, rodzicami oraz gronem pedagogicznym w szkołach gimnazjalnych z terenu Powiatu Wielickiego. Tematyka spotkań obejmowała profilaktyką przeciwdziaźania przemocy, profilaktyką uzależnień, problematyką z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją.


Spotkania w kolejnych szkołach w ramach realizacji programu zaplanowano na wrzesień 2015 roku.

.

.
..

W dniu 17 kwietnia 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odbyło się kolejne spotkanie powiatowego koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przewodniczącymi gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy, przedstawicielami Policji oraz kuratorskiej służby sądowej. Spotkanie, w którym uczestniczył radca prawny, poświęcone było aspektom prawnym dotyczącym funkcjonowania gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz realizowania procedury Niebieskie Karty. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z trybem powoływania zastępcy przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, wglądu w akta sprawy, informowania stron o zakończeniu procedury Niebieskie Karty.

.

..

Dnia 16.04.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odbyło się spotkanie przy udziale dyrektora i pracowników PCPR oraz dyrektorów i pracowników socjalnych domów pomocy społecznej w Biskupicach i Grabiu, jak również kierowników środowiskowego domu samopomocy w Brzeziu i warsztatów terapii zajęciowej w Podolanach. Celem spotkania było wypracowanie i ustalenie zasad współpracy w bieżącym roku, budowanie relacji pomiędzy placówkami pomocy społecznej oraz zapoznanie z aktualną ofertę szkoleniową proponowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Poinformowano dyrektorów i pracowników socjalnych placówek o możliwościach konsultacji specjalistycznych w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz możliwości przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń tematycznych. W związku z zapotrzebowaniem na cykliczne spotkania przedstawicieli DPS, ŚDS i WTZ z terenu powiatu wielickiego ustalono powołanie grupy wsparcia dla pracowników oraz grupy dla dyrektorów wyżej wymienionych placówek.

.

.

........

W dniu 22 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie powiatowego koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przewodniczącymi gminnych zespołów interdyscyplinarnych, przedstawicielami Policji oraz kuratorskiej służby sądowej.

Podsumowano działania zrealizowane w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym:
-dwóch edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
-grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
-zajęćedukacyjnych dla osób doznających przemocy w zakresie podstaw prawnych i psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc,
-zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wielickiego.

Jednocześnie zaplanowano na bieżący rok kontynuowanie działańw zakresie wsparcia osób doznających przemocy oraz oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, a także rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami i służbami działającymi w obszarze pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy oraz podnoszeniu wiedzy i kompetencji osób pracujących bezpośrednio zarówno z ofiarami jak i sprawcami przemocy.

.

...

W dniu 28 stycznia 2014 roku w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbyło się spotkanie dotyczące realizowanego od 1 stycznia br. przez Policję w całej Polsce, Programu wdrażania algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dorosłych i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie.
W spotkaniu uczestniczył Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, Wicestarosta Wielicki Mirosław Mrozowski, członek Zarządu Powiatu Wielickiego Lech Pankiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Komisariatów Policji w Niepołomicach i Gdowie, kierownicy i dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej w Wieliczce, Niepołomicach, Gdowie, Kłaju i Biskupicach oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem spotkania było wypracowanie jednolitego, powiatowego modelu przekazywania informacji o całodobowym miejscu umieszczenia dziecka odebranego z domu w czasie interwencji domowej oraz zapewnienia możliwości skorzystania z porady specjalistów, w tym: interwenta kryzysowego, psychologa, terapeuty.
W trakcie spotkania poruszono także tematykę związaną z zasadnością uczestniczenia pracownika socjalnego w czynnościach interwencyjnych policji w zakresie stosowania przemocy w rodzinie.

.

....

      W dniu 15 stycznia 2014 roku w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie realizacji w roku 2014 powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, kuratorskiej służby sądowej, ośrodków pomocy społecznej, oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zgromadzonych gości powitała Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.
Powiatowy koordynator przeciwdziałania przemocy w rodzinie Jolanta Gondek dokonała podsumowania powiatowych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku.
W ubiegłym roku w programie korekcyjno-edukacyjnym, który trwał od lutego do czerwca, uczestniczyło 12 osób, z których 3 otrzymały zaświadczenia o ukończeniu programu. W okresie od września do grudnia 2013 roku uruchomiono grupę rozwoju umiejętności partnerskich w ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Była to kontynuacja programu korekcyjno-edukacyjnego i propozycja skierowana do osób, które mają trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich, małżeńskich na podłożu zaburzeń komunikacji oraz zachowań agresywnych i dominujących.
Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce Arkadiusz Kusztykiewicz przedstawił ofertę pomocy specjalistycznej PIK w Wieliczce w zakresie poradnictwa indywidualnego, terapii rodzinnej, grup wsparcia oraz poinformował o planowanych w bieżącym roku szkoleniach dla instytucji i służb z terenu Powiatu Wielickiego z zakresu przeciwdziałania przemocy, interwencji kryzysowej, profilaktyki uzależnień.
Interwent kryzysowy Anna Sladkowska poruszyła tematykę związaną z pracą indywidualną i grupową z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz poinformowała o funkcjonującej nieprzerwanie od 2009 roku grupie wsparcia dla osób doznających przemocy.
Pani Elżbieta Rydz-Szczepaniec, terapeuta prowadzący zajęcia w ramach powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, omówiła jego założenia organizacyjne i merytoryczne na rok 2014.
W dyskusji na temat systemu przeciwdziałania przemocy uczestnicy spotkania poruszyli tematy związane ze skutecznością oddziaływań wobec sprawców przemocy, problemami w motywowaniu do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz konieczności oddziaływań nie tylko wobec sprawców przemocy, ale także ich partnerek/ów oraz dzieci .

.

.
W dniach 24 października oraz 4 listopada 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zorganizowało szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie pt „Podstawy pracy ze sprawcą przemocy” prowadzone przez certyfikowanego psychoterapeutą uzależnień oraz lekarza psychiatrę obejmowało takie zagadnienia jak:

  • agresja, przemoc, uzależnienia,
  • obraz psychopatologiczny sprawcy przemocy,
  • motywowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych,
  • praca ze sprawcą przemocy,
  • wgląd w sytuację rodziny,
  • rozpoznawanie własnych możliwości i kompetencji w interwencji i pracy z rodziną, w której występuje przemoc.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, szkół, służby zdrowia, kuratorskiej służby sądowej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodka pomocy społecznej, stacji opieki Caritas z terenu Gminy Gdów, Kłaj, Biskupice, Wieliczka i Niepołomice.


powrót