„KROK DO AKTYWNOŚCI”
Oznaczenie sprawy: RPO/6/2018
Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (kliknij aby pobrać)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych usług w zakresie aktywizacji społecznej w projekcie RPMP.09.01.01-12-0011/15 „Krok do aktywności” realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w roku 2018 – edycja 3.

(Cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w pliku ZIP)***

Znak sprawy: RPO/4/2018

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138 o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

***

***

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych usług w zakresie aktywizacji społecznej w projekcie RPMP.09.01.01-12-0011/15 „Krok do aktywności” realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w roku 2018 – edycja 2.

(cała treść zamówienia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)

******

Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn.

x

x

***

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

***

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 178/512/2018
Zarządu Powiatu Wielickiego
z dnia 28 maja 2018


Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2018 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej www.wieliczka.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone dopiskiem „Konkurs – „Krok do aktywności”, należy składać w wersji papierowej osobiście lub listownie do dnia 20.06.2018 roku do godz. 10.00 (liczy się data i godzina wpływu) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12.
Do dnia 27.06.2018 roku po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, Zarząd Powiatu Wielickiego podejmie w formie uchwały decyzję o wyborze podmiotu.
Informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie niezwłocznie po dacie podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Wielickiego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.wieliczka.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami w sprawie konkursu: Pani Aneta Wróbel – tel. 12/289-34-80.
1. Konkurs realizowany jest w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przynajmniej jednym zakresie wymienionym poniżej:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
2. Realizacja zadania publicznego Powiatu Wielickiego przez podmioty do tego uprawnione w ramach w/w konkursu zlecana jest w formie powierzenia wykonania zadania publicznego.
3. W okresie trwania umowy wydatki związane z realizacja zadania będą pochodziły z dotacji Powiatu Wielickiego.
4. Decyzję o wyborze ofert podejmie Zarząd Powiatu Wielickiego po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez komisję konkursową, która je oceni na podstawie złożonych przez oferentów dokumentów tj.:
a) oferty, która musi być zgodna z wzorem określonym Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300),
b) aktualnego statutu lub innego dokumentu potwierdzającego działalność statutową składającego wniosek,
c) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Powiat Wielicki),
d) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie,
e) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Powiatu Wielickiego,
f) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut,
g) do oferty można dołączyć posiadane rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów.
5. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona załącznika musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Nieprawidłowo przygotowane załączniki spowodują odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
6. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.
7. W przypadku wystąpienia w ofercie oczywistych błędów rachunkowych lub pisarskich oferta może podlegać uzupełnieniu bądź korekcie, zatwierdzonej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Trzydniowy termin uzupełnienia lub korekty liczony będzie od dnia wydania opinii z oceny formalnej.
8. Zarząd Powiatu Wielickiego przewiduje możliwość unieważnienia konkursu
w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie i w Regulaminie konkursu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:Ogłoszenie o drugiej rekrutacji do projektu „Krok do aktywności” na rok 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza rekrutację do udziału w projekcie „Krok do aktywności”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa od 5 lutego 2018 roku do 7 marca 2018 roku.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Wielickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki
:
1) w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
2) nieaktywne i bierne zawodowo,
3) zamieszkujące na terenie Powiatu Wielickiego,
4) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, z powodu niepełnosprawności lub będące wychowankami pieczy zastępczej oraz usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej.
W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- kursy i szkolenia,
- staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
- zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
- zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
- złożenie w terminie od 5 lutego 2018 roku do 7 marca 2018 roku do godziny 15:00 następujących dokumentów:
   - ankiety rekrutacyjnej
   - zakresu danych osobowych uczestników projektu „Krok do aktywności” powierzonych do przetwarzania
   - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   - kopii orzeczenia o niepełnosprawności (opatrzonej przez kandydata lub przedstawiciela prawnego podpisem, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” oraz datą potwierdzenia – odrębnie na każdej stronie)/ zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Daniłowicza 12 w biurze projektu w pokoju numer 5 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka (liczy się data stempla pocztowego). W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich o napędzie elektrycznym, które chciałyby złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia spotkania w budynku przy ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, który jest wolny od barier architektonicznych. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 288 34 80

.

.

.

.

.

.


.

.

.Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Krok do aktywności” na rok 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza rekrutację do udziału w projekcie „Krok do aktywności”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa od 13 grudnia 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Wielickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
1) w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
2) nieaktywne i bierne zawodowo,
3) zamieszkujące na terenie Powiatu Wielickiego,
4) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, z powodu niepełnosprawności lub będące wychowankami pieczy zastępczej oraz usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej.
W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- kursy i szkolenia,
- staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
- zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
- zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
- złożenie w terminie od 13 grudnia 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku do godziny 15:00 następujących dokumentów:

   - ankiety rekrutacyjnej
   - zakresu danych osobowych uczestników projektu „Krok do aktywności” powierzonych do przetwarzania
   - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   - kopii orzeczenia o niepełnosprawności (opatrzonej przez kandydata lub przedstawiciela prawnego podpisem, potwierdzeniem „za zgodność z    oryginałem” oraz datą potwierdzenia – odrębnie na każdej stronie)/ zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego    przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z    tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Daniłowicza 12 w biurze projektu w pokoju numer 5 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka (liczy się data stempla pocztowego). W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich o napędzie elektrycznym, które chciałyby złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia spotkania w budynku przy ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, który jest wolny od barier architektonicznych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 288 34 80

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

 


 

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do projektu „Krok do aktywności” na rok 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza rekrutację do udziału w projekcie „Krok do aktywności”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa od 9 marca 2017 roku do 10 kwietnia 2017 roku.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Wielickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
1) w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
2) nieaktywne i bierne zawodowo,
3) zamieszkujące na terenie Powiatu Wielickiego,
4) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, z powodu niepełnosprawności lub będące wychowankami pieczy zastępczej oraz usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej.

W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- kursy i szkolenia,
- stałe, praktyki zawodowe, wolontariat,
- zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne.
W ramach rekrutacji przewiduje się dwa miejsce dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji: w tym jedno miejsce dla osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu niepełnosprawności oraz jedno miejsce dla osoby będącej wychowankiem pieczy zastępczej lub usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

- zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
- złożenie w terminie od 9 marca 2017 roku do 10 kwietnia 2017r. do godziny 15:00 następujących dokumentów:

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Daniłowicza 12 w biurze projektu w pokoju numer 5 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka (liczy się data stempla pocztowego). W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich o napędzie elektrycznym, które chciałyby złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia spotkania w budynku przy ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, który jest wolny od barier architektonicznych.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż dwie planowana jest kolejna tura rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 288 34 80


.

.

.

.

..

.

.

.

.

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Krok do aktywności” na rok 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza rekrutację do udziału w projekcie „Krok do aktywności”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa od 15 listopada do 14 grudnia 2016 roku.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Wielickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

1) w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
2) nieaktywne i bierne zawodowo,
3) zamieszkujące na terenie Powiatu Wielickiego,
4) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, z powodu niepełnosprawności lub będące wychowankami pieczy zastępczej oraz usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej.

W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- kursy i szkolenia,
- staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
- zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

- zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie (kliknij załącznik)
- złożenie w terminie od 15.11.2016r. do 14.12.2016r. do godziny 15:00 następujących dokumentów:

- ankiety rekrutacyjnej  (kliknij załącznik)
- zakresu danych osobowych uczestników projektu „Krok do aktywnołci” powierzonych do przetwarzania
(kliknij załącznik)
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(kliknij załącznik)

- kopii orzeczenia o niepełnosprawności (opatrzonej przez kandydata lub przedstawiciela prawnego podpisem, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” oraz datę potwierdzenia – odrąbnie na każdej stronie)/ zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Daniłowicza 12 w biurze projektu w pokoju numer 5 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka (liczy się data stempla pocztowego). W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich o napędzie elektrycznym, które chciałyby złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia spotkania w budynku przy ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, który jest wolny od barier architektonicznych.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 288 34 80

.

.

.

.Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert:

.

.

.
.

..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi diagnozy w zakresie psychologicznym Uczestników Projektu „Krok do aktywności”.

.

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego Uczestników Projektu „Krok do aktywności”.

.

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20120, projektu pt.” Krok do aktywności” zaprasza do składania ofert na stanowisko:

specjalisty pracy z rodziną – specjalisty do spraw reintegracji

.

...

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizuje projekt „Krok do aktywności”. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata, które zamieszkują na terenie Powiatu Wielickiego i są nieaktywne oraz bierne zawodowo lub wychowanków pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Podstawowym celem projektu jest jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób zamieszkałych na terenie powiatu wielickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2016-2018. W ramach projektu zostaną zrealizowane indywidualne diagnozy potrzeb uczestników projektu, będące podstawą do opracowania ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika. Dla uczestników będą realizowane różne formy aktywizacji wynikające z diagnozy potrzeb. W ramach aktywizacji społecznej będzie realizowany trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz inne elementy. Uczestnicy będą kierowani na podstawie diagnozy na działania aktywnej integracji o charakterze zawodowy , a także usługi specjalistyczne w tym o charakterze zdrowotnym. W ramach zadania będzie świadczona również praca socjalna.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to: 15 osób, które uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu, 9 osób poszukujących pracy po opuszczeniu projektu i  6 osób pracujących po opuszczeniu projektu.

Projekt "Krok do aktywności" o numerze RPMP.09.01.01-12-0011/15 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej nr 9 Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wyłącznie dla ops/pcpr. Wartość projektu wynosi 801460,68 zł w tym dofinansowanie 681241,58 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). 

Projekt jest dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Krok do aktywności” (kliknij tutaj)
...

..
.


..

.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór kandydatów do projektu „Krok do aktywności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Wielickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

1) w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
2) nieaktywne i bierne zawodowo,
3) zamieszkujące na terenie Powiatu Wielickiego,
4) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, z powodu niepełnosprawności lub będące wychowankami pieczy zastępczej oraz usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej.

W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- kursy i szkolenia,
- staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
- zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

- zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie (kliknij załącznik)


- złożenie w terminie od 01.04.2016r. do 29.04.2016r. do godziny 15:00
następujących dokumentów:

 • kopii orzeczenia o niepełnosprawności (opatrzonej przez kandydata lub przedstawiciela
  prawnego podpisem, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” oraz datą
  potwierdzenia – odrębnie na każdej stronie)/ zaświadczenie lekarskie potwierdzające
  rodzaj schorzenia wydane przez lekarza specjalistę w przypadku osób pozostających
  w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego
  tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Daniłowicza 12 w biurze projektu w pokoju numer 6 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana na rok bieżący, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 288 02 20
powrót