DZIAŁ DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Pokój nr 5:      Kontakt:
mgr Monika Job  Specjalista pracy socjalnej-Kierownik działu
ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
tel. 12 288-34-80,  730 201 543
mgr Magdalena Płatek  Specjalista pracy socjalnej mail:  pcpr.zrs@powiatwielicki.pl
mgr Aneta Wróbel  Doradca osób niepełnosprawnych

Obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Wielickim 2017r.

.Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeńnosprawnych:
● dofinansowanie uczestnictwa osób niepeńnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
● dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny,
● dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych,
● dofinansowanie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
● dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” w 2020 roku.UWAGA STUDENCI!!!
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie semestru zimowego roku akademickiego
2019/2020 w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II
Nabór wniosków o dofinansowanie
do wózków elektrycznych w ramach
pilotażowego program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przywrócił do realizacji w bieżącym roku zadanie umożliwiające dofinansowanie wózków elektrycznych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Obszar C Zadanie nr 1.


O pomoc w zakupie wózka elektrycznego będą mogły ubiegać się zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do lat 16. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą uzyskać opinię eksperta, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł,
a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka.

Wnioski o dofinansowanie wózków elektrycznych można składać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w terminie:

do dnia 31 sierpnia 2019r.


Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Daniłowicza 12 pok. 5 lub pod numerem telefonu 12 288 34 80 lub na stronie internetowej www.pcpr-wieliczka.pl

WNIOSKI DO POBRANIA TUTAJ
Nabór wniosków
w ramach programu 
Aktywny samorząd
Moduł II 2019r.

od 4 marca 2019r. do 30 marca 2019r.

od 1 września 2019r. do 10 października 2019r.„AKTYWNY SAMORZĄD” 2019r.

Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy protezy kończyny na III poziomie jakości, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej...AKTYWNY SAMORZĄD” 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii B, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, naprawy wózka elektrycznego, zakupu i naprawy protezy kończyny na III poziomie jakości, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej.UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Wnioski należy składać do
30 marca 2018r. 
 

.

 
 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o możliwości przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach (należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,
4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
5. Obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć (zgodnie z warunkami programu):

1. W przypadku obszaru B – 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu nie więcej niż 150 000,00zł.,
2. W przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu nie więcej niż 34 000,00zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
3. W przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do:
a) 80 000,00zł. dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70 000,00zł. dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-ciomiejscowymi,
c) 250 000,00zł. dla autobusów,
4. W przypadku obszaru E – wartość wymaganego wkładu własnego 20% nie więcej niż 9 000,00zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
5. W przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce do dnia 31 stycznia 2018r.

Wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą od dnia 1 listopada 2017 roku do 30 listopada 2018r. w właściwym terytorialnie Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące programu i procedury dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami III.

Informacji o programie w PCPR w Wieliczce udziela Pani Monika Job pod numerem telefonu 12 288 34 80.


powrót