PO PIERWSZE: REAGUJ W dniu 15 grudnia br w auli Starostwa powiatowego w Wieliczce odbyła się debata społeczna pn „Po pierwsze: Reaguj. Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Celem debaty było zaprezentowanie działań podjętych przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w okresie od lipca do grudnia 2015 roku w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W debacie udział wzięli: Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego Aleksandra Ślusarek i Roman Wcisło, kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wieliczce Iwona Włodarczyk, zastępca Prokuratora Rejonowego w Wieliczce Małgorzata Piotrowicz, przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz Krakowa-Podgórza, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Biskupicach i Kłaju, ponadgminnych placówek wsparcia dziennego w Zabłociu i Zagórzanach, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Wieliczce i Niepołomicach.
W trakcie dyskusji dotyczącej podsumowania projektu oraz próby zdefiniowania kierunków rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wielickiego omówiono problematykę związaną z potrzebą rozwoju współpracy pomiędzy zespołami interdyscyplinarnymi a placówkami oświatowymi, potrzebę kontynuowania działań profilaktycznych w szkołach i ponadgminnych placówkach wsparcia dziennego. Działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami i służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie będą koordynowane przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.