V-AS.AON.271-2-2020/ 424     /20                   Wieliczka dnia, 04 luty 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/A.O.N./2020

Na  realizację usług  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej        w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

– edycja 2019-2020r.

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) ze względu na wartość szacowaną poniżej 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny
i porównania ofert zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

 1. Zamawiający:

Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka

tel. 12 288-02-20,  12 289-60-25, 730 199 952

e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl

www.pcpr-wieliczka.pl

NIP: 683-17-84-220
REGON: 351 623 150

 Adres do korespondencji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka,
e-mail:  pcpr@powiatwielicki.pl

 1. Przedmiot zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest realizowanie  w ilości 3.000 godzin usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 10 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
 3. Pod opieką Asystenta, w tym samym czasie może przebywać tylko jedna osoba niepełnosprawna.
 4. Maksymalna liczba świadczenia usług przez jednego Asystenta w danym miesiącu nie może przekraczać 90 godzin.
 5. Niezbędnymi elementami do prawidłowej realizacji zamówienia jest świadczenie usług Asystenta w zakresie wsparcia osoby niepełnosprawnej w:
 6. pomocy w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.),
 7. pomocy w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia rekreacyjne,
 8. pomocy w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe,
 9. pomocy w zakupach, przy jednoczesnym aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, 
 10. pomocy w załatwieniu spraw urzędowych,
 11. pomocy i towarzyszeniu w korzystaniu z dóbr kultury oraz obiektów użyteczności publicznej np. muzeów, teatrów, kin, parków i itp.,
 12. pomocy  w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych:  basenów, siłowni, hal sportowych, itp.  (udział Asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).
 1. Wymagania
 1. posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
 2. minimum wykształcenie średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Termin realizacji zamówienia
 • Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.03.2020r. – 27.12.2020r.
 • Limit godzin usług Asystenta przypadającego na jednego uczestnika                wynosi  nie więcej  niż 30 godzin miesięcznie.
 • Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach  7:00- 22:00, z możliwością ich zmiany w uzasadnionych przypadkach.
 • Informacje dodatkowe
 1. Koszty refundacji zakupu biletów jednorazowych lub miesięcznych, komunikacji publicznej dla Asystenta w wysokości nie większej niż 200,00 zł. miesięcznie, ponosi Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  
 • Zwrot zakupu biletów dla Asystenta następuje w formie refundacji po zakończeniu miesiąca na podstawie druku pt. „Indywidualna ewidencja biletów w związku                        z wykonywaniem usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020.
 • Koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi ponosi Asystent.
 • Koszty zakupu biletów wstępu lub uiszczenia innej opłaty  dotyczącej  Asystenta  osoby niepełnosprawnej (kino, teatr, muzeum itp.) ponosi uczestnik Programu.  
 • Koszty ubezpieczenia OC lub NNW dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, ponosi Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych lub drogą elektroniczną  na adres: pcpr@powiatwielicki.pl. do dnia  13 lutego 2020 roku do godziny 8:00.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę należy sporządzić na formularzach stanowiącym załączniki do niniejszego ogłoszenia – zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3 oraz dołączyć do niej podpisaną klauzulę informacyjną, która stanowi załącznik nr 4.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie poprawki oraz zmiany treści oferty oraz załączników muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z zachowaniem czytelności dokonywanych zmian. Parafka winna być naniesiona w sposób identyfikujący podpis (np. wraz z imienną pieczątką).

VIII. Kryteria oceny ofert:

Nr kryteriumKryteria ocenyZnaczenie (waga)
ICena90%
IIDoświadczenie w zawodzie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej10%
RAZEM:100% 

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:

 1. Kryterium Cena – 90%

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny za 1 godzinę świadczenia usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,

Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:

                  cena najniższa spośród ofert

C =              ——————————-                    x 90%

                       cena badanej oferty

 1. Kryterium – Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia – 10 %

Maksymalna ilość punktów w kryterium – 10  pkt.

Doświadczenie będzie oceniane wg poniżej przedstawionej skali.

Skala punktowa 
0 pkt0-1 lat doświadczenia w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
5 pkt1-2 lat doświadczenia w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej
10 pkt2 lat i więcej doświadczenia w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 • Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 • Zamawiający zastosuje negocjacje ceny z Wykonawcami, którzy złożyli takie same  oferty. Wykonawcy podczas negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone we wcześniej złożonych ofertach.
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Zakończenie przyjmowania ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020r.  
  do godz. 8.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zamian w treści oferty.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wycofania Oferty przez Wykonawcę poprzez złożenia oświadczenia w formie pisemnej przed upływem terminu do złożenia oferty.
 6. W przypadku, gdy oferty cenowe są w takiej samej wysokości, przekraczającej założony na realizacje zadania budżet, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
 7. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania telefonicznie.
 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje oraz  doświadczenie zawodowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/A.O.N./2020  Na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020r. cała treść zapytania (kliknij tutaj)

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 13 LUTY 2020 (LINK DO POBRANIA TUTAJ)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 13 LUTY 2020 (LINK DO POBRANIA TUTAJ)