PCPR Wieliczka logo

-AS-NAB.113-7-19/ 471  /2020                            Wieliczka, 11 luty 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR   5/PIK/2020

na wybór Psychologa  do pełnienia dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) ze względu na wartość szacowaną poniżej 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest
w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

 1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

 1. Przedmiot zamówienia

Pełnienie dyżurów psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej, na podstawie umowy zlecenia w wymiarze do 6 godzin w tygodniu według ustalonego harmonogramu.

 1. Przyjmowanie dzieci, osób dorosłych oraz rodzin zgłaszających się do Punktu Interwencji Kryzysowej.
 2. Przeprowadzanie wstępnej diagnozy sytuacji problemowej, kryzysu klienta  w celu ustalenia planu pomocy.
 3. Wsparcie rodzin, które doświadczają trudności i kryzysów.
 4. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów oraz grup wsparcia.
 5. Prowadzenie dokumentacji dot. Klientów PIK zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 6. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych oraz podejmowanie innych działań pre- interwencyjnych.
 7. Prowadzenie oddziaływań post-interwencyjnych względem osób korzystających z oferty.
 8. Organizowanie systemu wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 9. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR.
 10. Współpraca z Sądem, Policją, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej i innym organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre oraz post interwencyjnych.

Wymagania

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia.
 5. Minimum trzyletni staż pracy.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. Doświadczenie w pracy interwencyjnej, terapeutycznej, korekcyjnej lub oświatowej.
 8. Mile widziane szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej.
 1.  Termin realizacji zamówienia

01.03.2020r. – 31.12.2020r.

6 godzin w tygodniu

Nie więcej niż 210 godzin.

Miejsce i termin złożenia oferty  

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Psycholog do pełnienia dyżurów
  w Punkcie Interwencji Kryzysowej.”
  lub drogą elektroniczną  na adres: pik.wieliczka@gmail.com  do dnia 25 lutego 2020 roku do godziny 12:00.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ofertę należy sporządzić na formularzach stanowiącym załączniki do niniejszego ogłoszenia – zgodnie z załącznikiem nr 1., załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3 oraz podpisana klauzulę informacyjna, która stanowi załącznik nr 4.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie poprawki oraz zmiany treści oferty oraz załączników muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z zachowaniem czytelności dokonywanych zmian. Parafka winna być naniesiona w sposób identyfikujący podpis (np. wraz z imienną pieczątką).

Kryteria oceny ofert:

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% doświadczenie.

a/  Opis sposobu obliczania kryterium cena. Cena powinna być podana w złotych brutto za 1 godzinę prowadzenia prelekcji.  Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : CO) x 70 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, C min -cena minimalna, CO- cena oferowana. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.  Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

b/  Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie.

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie  będą liczone wg następującego wzoru: D = (D0 : Dmax) x 30 gdzie: D – liczba punktów przyznana danej ofercie, D0 – doświadczenie  (liczba lat) obliczona badanej oferty, Dmax – maksymalne doświadczenie  (liczba lat) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą, a Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zakończenie przyjmowania ofert nastąpi w dniu 25.02.2020r. do godz. 12.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wycofania Oferty przez Wykonawcę poprzez złożenia oświadczenia w formie pisemnej przed upływem terminu do złożenia oferty.
 5. W przypadku, gdy oferty cenowe są w takiej samej wysokości, przekraczającej założony na realizacje zadania budżet, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu obowiązujące przepisy prawa, a także podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
  ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym  w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO, 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PIK/2020 na wybór Psychologa do pełnienia dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej – Pełna treść

Loga Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, Powiat wielicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie