PCPR Wieliczka logo

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Znak sprawy:V-AS -ZP. 271-1-20/ 1416/2020

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm

KLIKNIJ ABY POBRAĆ:

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK 1 – benchmark
ZAŁĄCZNIK 2 – oferta
ZAŁĄCZNIK 3 – oświadczenie
ZAŁĄCZNIK 4 – formularz
ZAŁĄCZNIK 5 – wzór umowy

PYTANIA:
PYTANIE O PORT RJ45 ?(kliknij aby wyświetlić treść odpowiedzi) PYTANIE O Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”)
PYTANIE O Baterię i wbudowaną kamerę
PYTANIE O system Windows 10 Professional National Academic

Rozstrzygnięte

W części I wybrano ofertę firmy PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o. 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 27 w cenie brutto : 68 250,24 zł
Data wpłynięcia oferty: 10 sierpnia 2020 godz. 9:00  

W części II wybrano ofertę firmy Redicreo S.C. 31-545 Kraków, ul. Mogilska 97 w cenie brutto : 2 201,70 zł
Data wpłynięcia oferty: 10 sierpnia 2020 godz. 8:15

Z wybranymi w postępowaniu Wykonawcami zostały podpisane umowy dotyczące realizacji poszczególnych części zadania.

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej