PCPR Wieliczka logo

Zapytanie ofertowe: V- AS -ZP. 271-2-20/1432/2020
na dostawę środków ochrony osobistej i płynu dezynfekcyjnego  na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”


Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania tutaj


KLIKNIJ ABY POBRAĆ:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – oferta
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – formularz asortymentowo_cenowy
Załącznik nr 4 – wzór umowy

PYTANIA:

Pytanie 1
Pytanie 2 – 5
Pytanie 6 – 7

Pytanie 8 – 10
Pytanie 11

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej