PCPR Wieliczka logo

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
kosztów nauki na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 można składać do 10 października 2020r.

W ramach programu studenci i uczniowie szkół policealnych posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie do czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Jednym z warunków uczestnictwa w programie jest nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

Wysokość dofinansowania semestru/półrocza:
● opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł. (netto) na osobą.
– udział własny – 15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu (65% wartości czesnego na drugim i kolejnym kierunku nauki).
● dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są uczestnikami studiów doktoranckich) – do 4 000,00 zł,
● dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
– do 1 000,00 zł – dla osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
– do 1 500,00 zł – dla pozostałych wnioskodawców,
– dodatek może być zwiększony nie więcej niż o:
– 700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu się,
– 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
– 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
– 800 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać podpis elektroniczny lub PROFIL ZAUFANY na platformie ePUAP.

Wnioski z modułu II można również składać w siedzibie PCPR w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13 w godzinach urzędowania.

Procedury i druki wniosków dostępne są również na stronie internetowej www.pcpr-wieliczka.pl oraz w siedzibie PCPR.

Aktualne warunki dofinansowania określa dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku dostępny na stronie www.pfron.org.pl

.