System Obsługi Wsparcia
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór wniosków w ramach programu
Aktywny samorząd Moduł II 2019r.(NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONO)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać podpis elektroniczny lub PROFIL ZAUFANY. Instrukcja utworzenia profilu zaufanego dostępna jest na stronach:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
Profil zaufany można również założyć w wybranych bankach.
Wraz z wnioskiem w systemie SOW należy wypełnić poniższe wymagane załączniki i dołączyć skany załączników do wniosku składanego w systemie SOW:
– załącznik nr 1 – oświadczenia i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
– załącznik nr 2 – oświadczenie o wysokości dochodów
– załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON
– załącznik nr 4 – otrzymane wsparcie ze środków PFRON
– załącznik nr 5 – wnioskowana kwota dofinansowania
– załącznik nr 6 – zaświadczenie wystawione przez pracodawcę zawierające informację na temat formy i okresu zatrudnienia oraz informację, czy wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie kosztów nauki (i w jakiej wysokości)
– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność poruszania się wyłącznie na wózku inwalidzkim lub o kulach,
– decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego (z ośrodka pomocy społecznej) w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej wystawionej na wnioskodawcę lub członka rodziny, lub dokument wystawiony przez właściwą jednostkę (jednostka pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) potwierdzający straty materialne w gospodarstwie domowym wnioskodawcy poniesione w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież, zalanie).
– Karta Dużej Rodziny.
Dla wnioskodawców, którzy złożą wniosek na moduł II w systemie SOW przewidziane jest zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800 zł.
Termin składania wniosków:
● wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 przyjmowane będą w terminie
do 10 października 2019r.