loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Wieliczka 03.12.2020 r.

V-AS-ZP.271-5-20/ 2237 /2020                                                                                     

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowego”.

Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie zapisów rozdz. XIII pkt 5) Zaproszenia do składania ofert, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu została złożona jedna oferta przez konsorcjum Wykonawców: EFL S.A ( Lider) oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ANNDORA” Sp. z o.o., oferowana cena  za realizację zamówienia wskazana w ofercie wynosi 86 190,66 zł brutto, Zamawiający na realizację przedmiotowego Zamówienia może przeznaczyć maksymalnie kwotę 68 200,00 zł brutto.

Anna Front
Zastępca Dyrektora PCPR
( podpis Przedstawiciela Zamawiającego)


Treść unieważnionego ogłoszenie:

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE
WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

w ramach realizacji projektu ”Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLIKI DO POBRANIA: