Wieliczka, dnia 16.12.2020r

Znak sprawy: V AS ZP.271 10 20/2447/20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13, 32 020 Wieliczka
tel. 12 288 02 20, 730 199 952
e mail: sekretariat@pcpr wieliczka.pl
NIP: 683 17 84 220
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zatwierdził: Ryszarda Zakrzewska Zachwieja

PLIKI DO POBRANIA: