Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 16.12.2020 r.

V-AS-ZP.271-7-20/ 2395 /2020

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:       postępowania na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowego”.

Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie zapisów rozdz. XIII pkt 5) Zaproszenia do składania ofert, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę: Waro  Sp. z o.o.; Warszawska 158, 43-300 Bielsko – Biała, oferowana cena  za realizację zamówienia wskazana w ofercie wynosi 94 710,00 zł brutto, Zamawiający na realizację przedmiotowego Zamówienia może przeznaczyć maksymalnie kwotę 68 200,00 zł brutto.

Ryszarda Zakrzewska Zachwieja
Dyrektor PCPR
( podpis Przedstawiciela Zamawiającego)