Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 15.12.2020 r

V-AS-ZP.271-9-20/ 2431 /2020

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w zakresie części I Zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w zakresie części I Zamówienia na Dostawę sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce.

W postępowaniu na Dostawę sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz
z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce najkorzystniejszą ofertę na część I Zamówienia złożył Wykonawca:

Compro Jolanta Olszewska

Ul  . Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice

Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona przez Wykonawcę oferta odpowiada warunkom określonym w ogłoszeniu oraz została oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą uzyskując w kryterium cena wynik 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, na część I zamówienia, złożona została 1 oferta.

Ryszarda Zakrzewska Zachwieja

Dyrektor PCPR

( podpis Przedstawiciela Zamawiającego)