Wieliczka, dnia 21.12.2020r.

:V-AS-ZP.271-14-20/1809-P/2020                   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-02-20, 730 199 952
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

Adres do korespondencji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka,
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych z zakresu pieczy zastępczej oraz interwencji kryzysowej

Zatwierdził: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Ryszarda Zakrzewska – Zachwieja.