Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, 30 grudnia 2020 r.

V-AS-ZP.271-12-20/2477/2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – dla części V oraz VII Zamówienia
oraz
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – dla części I,II, III, IV, VI, VIII Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej