Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 31.12.2020r.

Znak sprawy:V-AFr.271-4-20/2571/2020 

                                                Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w ramach części I – III Zamówienia

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów   z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”.

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie na przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów   z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” w zakresie części i – III  zamówienia, na podstawie zapisów rozdz. VIII Ogłoszenia pkt.8 ppkt.1), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Na przedmiotowe części Zamówienia, do upływu terminu składania ofert, nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym Zamawiający nie udzieli zamówienia we wskazanych częściach Zamówienia.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja

Przedstawiciel Zamawiającego