Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, 31 grudnia 2020 r.

V-AS-ZP.271-14-20/1809-P/2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych z zakresu pieczy zastępczej oraz  interwencji kryzysowej

W postępowaniu na Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych z zakresu pieczy zastępczej oraz  interwencji kryzysowej, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Maria Dekert Pomoc Psychologiczna Edukacja Psychologiczna32-005 Niepołomice, ul. T. Kościuszki 66Gm1

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w ogłoszeniu oraz została oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza. Wartość oferty nie przewyższa kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Punktacja oferty

WykonawcaLiczba pkt. w kryterium „Cena”Łączna liczba punktów
Maria Dekert Pomoc Psychologiczna Edukacja Psychologiczna 32-005 Niepołomice, ul. T. Kościuszki 66Gm1100100
Na przedmiotową cześć Zamówienia złożona została 1 oferta.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja

Przedstawiciel Zamawiającego