Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, 13 stycznia 2021 r

V-AS-ZP.271-16-20/126/2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – dla części I,II, III, IV

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej.