Wieliczka, dnia 18 marca 2021 roku

IV-JK-ZP.271-5/5-o/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zapytanie ofertowe NR 5/OIK/2021 na świadczenia usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”  nr RPMP.09.02.02-12-0495/19.

Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione. Wyłoniony Wykonawca OPTIMOTIV TOMASZ DROŻDŻ odstąpił od zawarcia umowy.

Pozostałe złożone oferty, przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.