Wieliczka, dn. 18 marzec 2021 r.

IV-J.K.-ZP.271-6/20-o/2021

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce projektem „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty dla poniższego zamówienia: ...