który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – ZIT.

Nr umowy: RPMP.09.02.02-12-0495/19

Znak sprawy:
– V-AS-ZP.271-12-20/ 2477 /2020 z dnia 17.12.2020r.
– V-AS-ZP.271-16-20/ 2595/2020 z dnia 31.12.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej