PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko Psychologa-interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Wymagania formalne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.
 5. Staż pracy minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy interwencyjnej, terapeutycznej, korekcyjnej lub oświatowej.
 2. Mile widziane szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego lub pokrewnych.
 3. Komunikatywność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Odporność na stres.
 6. Odpowiedzialność i systematyczność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przyjmowanie osób zgłaszających się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 2. Przeprowadzanie wstępnej diagnozy sytuacji problemowej / kryzysu klienta  w celu ustalenia planu pomocy.
 3. Wsparcie rodzin, które doświadczają trudności i kryzysów.
 4. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów oraz grup wsparcia.
 5. Prowadzenie dokumentacji dot. Klientów OIK zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 6. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych oraz podejmowanie innych działań pre- interwencyjnych.
 7. Prowadzenie oddziaływań post-interwencyjnych względem osób korzystających z oferty.
 8. Organizowanie systemu wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 9. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR.
 10. Współpraca z Sądem, Policją, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej i innym organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre oraz post interwencyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dotychczasowych świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/zaświadczenie o niekaralności.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę 3/4 etatu
Praca w trybie zmianowym
Miejsce wykonywania zatrudnienia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26G


Sposób i miejsce składania ofert:
Osobiście w siedzibie PCPR Wieliczka, ul. Niepołomska 26G w godzinach pracy PCPR.
Listownie na adres PCPR Wieliczka, ul. Niepołomska 26G 32-020 Wieliczka
Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
Termin składania ofert: Do dnia 11.05.2021 do godz. 12.00
Osoba do kontaktu : Joanna Kozyra- Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej tel. 730-201-771