Do składania ofert zaproszone są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełen teks ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego ( https://bip.malopolska.pl/spwieliczka) zakładka zamówienia publiczne – ogłoszenia).

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 9 czerwca 2021r. (decyduje data wpływu oferty).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, tel. 12 288 34 80