loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił w roku bieżącym realizację Modułu I oraz Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, które:

  • zostały poszkodowane na skutek żywiołu,
  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
  • zamieszkują na terenie dotkniętym w 2021 r. skutkami działania żywiołu,
  • uzyskały pomoc celową (zasiłek celowy) dla poszkodowanych w wyniku żywiołu, udzieloną przez organy administracji rządowej lub samorządowej w formie decyzji o wypłacie zasiłku celowego związanego z usuwaniem skutków działania żywiołu.  

Osoby niepełnosprawne lub rodziny z osobą niepełnosprawną, które poniosły straty  w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) w wyniku wystąpienia żywiołu i spełniają powyższe kryteria, będą mogły otrzymać:

  • W ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej  

w formie zasiłku celowego,

  • W ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON.

Aby uzyskać pomoc w ramach programu należy złożyć wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G (osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej). Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 3 grudnia 2021r.

Opis Programu Oraz Wnioski Wnioski znajdują się Poniżej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku-modul-i-i-modul-ii/ .

Informacje o programie można również uzyskać pod nr telefonu 12 288 34 80