Wieliczka: 25.08.2021r.

V-KW-NAB.1101-3-21/ 1072 /2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

 1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna lub nauki o rodzinie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty pracy
  z rodziną.
 8. Mile widziany minimum roczny staż pracy z dziećmi.

2. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

 1. Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umiejętność ich stosowania.
 2. Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, obiektywizm.
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 4. Umiejętności pracy w sytuacjach stresowych.
 5. Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, obiektywizm.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Umiejętność interpretowania przepisów.
 8. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługi SI, Microsoft Office.
 9. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 10. Preferowane wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne.
 11. Znaczącym atutem będzie doświadczenie w pracy w Instytucjach realizujących zadania z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ !!!