• dofinansowanie   60 741,00 zł
  • całkowita wartość   75 927,00 zł

Na podstawie umowy nr WP-III.9421.22.19.2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wielickim, Powiat Wielicki otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 60 741 zł. przeznaczone na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.