Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” w 2022 roku.

     Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w roku 2022 będą realizowane następujące obszary programu dla następujących adresatów i  obszarów wsparcia.

Adresatami pomocy mogą być dla:

1)   obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

2)   obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy w zakresie likwidacji barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektów (placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gminnych i powiatowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych – np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów,

3)   obszaru C – gminy, powiat, organizacje pozarządowe w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych,

4)   obszaru D

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

w zakresie likwidacji barier transportowych poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych,

5)   obszaru E – gminy, powiat, organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6)   obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe                    w zakresie tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz remontu lub modernizacji przeciwdziałającej degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

7)   obszaru G – powiat – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość wsparcia finansowego w wybranych obszarach:

  1. Obszar B – do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej niż do 150 000,00 zł,
  2. Obszar C  – do 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej niż do 34 000,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, 
  3. Obszar D – do 75% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie więcej niż:
  4. 120 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które       w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  5. 100 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  6. 300 000,00 zł dla autobusów.
  7. Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

     Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą w terminie do dnia 31 stycznia 2022 rokuw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Wnioski zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR: www.pcpr-wieliczka.pl      Dokumenty z którymi należy zapoznać się przystępując do programu oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

     Wnioski dotyczące obszarów A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym przez Oddział Małopolski PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.   

Informacji udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce pod numerem telefonu 12 288 34 80.