Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wielickiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego

oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy nowoczesnej protezy kończyny, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej.

Warunki uczestnictwa w programie w 2022 roku w następujących zadaniach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

dysfunkcja narządu ruchu,

● wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

● dofinansowanie do 10 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6 000,00 zł.

● udział własny 15%,

● karencja 3 lata.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

●  wiek aktywności zawodowej,

dysfunkcja narządu ruchu,

● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku):

-kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B  – 2 100,00 zł

– kursu i egzaminów pozostałych kategorii  – 3 500,00 zł

● dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł

● udział własny 25%

● karencja 3 lata.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

●  wiek aktywności zawodowej,

dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,

● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku):

-kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B  – 2 100,00 zł

– kursu i egzaminów pozostałych kategorii  – 3 500,00 zł

-dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł

– dofinansowanie kosztów tłumacza języka migowego – 500,00 zł

● udział własny 25%

● karencja 3 lata.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

dysfunkcja narządu słuchu,

● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

● dofinansowanie do 4 000,00 zł,

● udział własny 15%,

● karencja 3 lata.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

● dofinansowanie:

– dla osoby niewidomej 9 000 zł oraz urządzenie brajlowskie 15 000,00 zł (łącznie 24 000 zł.)

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000 zł.

– dla osoby z dysfunkcją obu kończy górnych – 7 000,00 zł.

● udział własny 10 %.  

● karencja 5 lat.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

● pomoc udzielona w ramach obszaru B,

● dofinansowane dla osoby głuchoniewidomej – 4 000,00 zł

● dofinansowane dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3000,00 zł

● dla pozostałych osób – 2 000,00 zł

karencja 5 lat.

Z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

● umiarkowany stopień niepełnosprawności,

● dysfunkcja narządu wzroku,

● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,  

dofinansowanie 7 500,00 zł

● udział własny 10 %. 

● karencja 5 lat.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do16r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

dysfunkcja narządu słuchu,

trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

●  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

● dofinansowanie 4 000,00 zł

● udział własny 10 %. 

● karencja 5 lat.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

● pomoc udzielona w zadaniu 1, 3 lub  4,

dofinansowanie 1 500,00 zł

● udział własny 10%

● karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

● zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

dofinansowanie 10 000,00 zł, z możliwością zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł,

● udział własny 10%,

● karencja – 3 lata.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) – 3 500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000,00 zł,

● karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

● stopień niepełnosprawności,

● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

● potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

● potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

● dofinansowanie w zadaniu 3, w zależności od poziomu amputacji:

– w zakresie ręki – 12 000,00 zł

– przedramienia – 26 000,00 zł

– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30 000,00 zł

– na poziomie stopy lub podudzia – 18 000,00 zł

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25 000,00 zł

– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30 000,00 zł

● w zadaniu 4 – 30% ww. kwot,  

● udział własny 10%,

●  karencja 3 lata w zadaniu nr 3 – dotyczy pomocy w zakupie protezy

● karencja w zadaniu nr 4 – po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.

Zadanie 5pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:  

● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,

● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

● dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

● zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

dofinansowanie 7 500,00 zł

● udział własny 25%,

● karencja 3 lata.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki

dla osoby zależnej:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

● aktywność zawodowa

● pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,

● dofinansowanie lub refundacja kosztów (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)  

● wysokość dofinansowania 300,00 zł miesięcznie na jedną (każdą) osobę zależną,

● udział własny 15%.

Zgodnie z ww. dokumentem w 2022r. w trakcie rozpatrywania wniosków z Modułu I preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych:

– które uzyskały pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności – 10 pkt

– posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – 10 pkt

– są zatrudnione (w rozumieniu programu) – 10 pkt

– posiadających podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP, które złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW – 10 pkt

– złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022r. – 5 pkt

– w 2021r. lub w 2022r. zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – 5 pkt

– Kryteria określone przez Realizatora:

– osoby, które nie otrzymały dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem – 30 pkt

– osoby niepełnosprawne, które pobierają naukę na poziomie wyższym – 10 pkt

– przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1200 zł. (netto) na osobę  w przypadku osoby w rodzinie i 1552 zł. w przypadku osoby samotnej – 5 pkt

– wniosek kompletny w dniu złożenia – 5 pkt.

Minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielenie dofinansowania wynosi 10 punktów.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

● nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

Wysokość dofinansowania semestru/półrocza:

opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł. (netto) na osobą.

– udział własny – 15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu (65% wartości czesnego na drugim i kolejnym kierunku nauki).

dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są uczestnikami studiów doktoranckich) – do 4 000,00 zł,

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

–  do 1 000,00 zł – dla osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

– do 1 500,00 zł – dla pozostałych wnioskodawców,

– dodatek może być zwiększony nie więcej niż o:

– 700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się  (dotyczy dysfunkcji kończyn dolnych – konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim lub o kulach, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim) lub barier w komunikowaniu się (dotyczy dysfunkcji słuchu, mowy, wzroku potwierdzonych w orzeczeniu o niepełnosprawności) – kryteria określone przez Realizatora,

– 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

– 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

800 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość tak dotyczy tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),

– 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie w 2022r. oraz definicje pojęć zawarte są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, (link:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

 Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej PFRON link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Terminy składania wniosków:

Moduł I – od 1 marca do 31 sierpnia 2022r.

Moduł II:

Semestr letni roku akademickiego 2021/2022 – od 1 marca do 31 marca 2022r.

Semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 – do 10 października 2022r.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/ bez konieczności wychodzenia z domu.