V-KW-NAB.1101-2-22/78/2022

Wieliczka, dn. 04.04.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G
poszukuje kandydata

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

 1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty pracy
   z rodziną.
  8. Minimum 3-letni staż pracy.
 1. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:
  1. Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umiejętność ich stosowania.
  2. Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, obiektywizm.
  3. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
  4. Umiejętności pracy w sytuacjach stresowych.
  5. Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, obiektywizm.
  6. Umiejętność pracy w zespole.
  7. Umiejętność interpretowania przepisów.
  8. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługi SI, Microsoft Office.
  9. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
  10. Preferowane wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne.
  11. Znaczącym atutem będzie doświadczenie w pracy w Instytucjach realizujących zadania z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy
   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wielickiego
   oraz umieszczonym w nich dzieciom.
  2. Przygotowywanie, we współpracy z rodziną zastępczą, asystentem rodziny
   oraz z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku.
  3. Organizowanie spotkań zespołu do spraw okresowej oceny dziecka i sporządzanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
  4. Wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w ramach zastępstwa.
  5. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które wpływają na negatywne funkcjonowanie rodziny.
  6. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w zakresie prowadzonych spraw
   oraz w ramach zastępstwa.
  7. Sporządzanie oceny rodziny zastępczej.
  8. Współpraca z Sądem Rodzinnym, oraz innymi Podmiotami i Instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
  9. Wykonywanie orzeczeń sądowych, w sprawie zabezpieczenie małoletnich.
  10. Wnioskowanie do Sądu Rodzinnego w sprawach opiekuńczych.
  11. Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
   w tym psychologicznej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.
  12. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
  13. Przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
 1. Warunki pracy i płacy:
  1. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czas pracy – 8 godzin dziennie;
  2. Okres trwania umowy: umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia;
  3. Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
   ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka – pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko znajduje się na I piętrze budynku, który posiada windę, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych – teren Powiatu Wielickiego;
  4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
  5. Wynagrodzenie zasadnicze: wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce;
 2. Inne informacje;
 3. Wymagane dokumenty:
  I etap
  1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV);
  2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;
  3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO (załącznik do ogłoszenia);
  5. Kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) zobowiązani są dostarczyć do wglądu dokument potwierdzający niepełnosprawność; po zakwalifikowaniu do II etapu
  6. Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.
  7. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Pisemne oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia).
  9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
  10. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Etapy konkursu:

 1. I etap: sprawdzenie ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu.
 2. II etap: rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
  z kandydatem, weryfikacja wiedzy merytorycznej.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26Gw godzinach pracy sekretariatu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty pracy
z rodziną”
, lub za pomocą poczty elektronicznej: sekreteriat@pcpr-wieliczka.pl,
w terminie do dnia  15.04.2022 /za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do PCPR w Wieliczce,  dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), oświadczenia powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, zgodnie z art. 6 ust 1
lit a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”

WSZYSTKIE WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ: