DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO INTERWENTA KRYZYSOWEGO

 1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:
 • Doświadczenie w pracy interwencyjnej, terapeutycznej, korekcyjnej lub w jednostce pomocy społecznej.
 • Mile widziane szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Odpowiedzialność i systematyczność.
 • Prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przyjmowanie osób zgłaszających się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 • Przeprowadzanie wstępnej diagnozy sytuacji problemowej / kryzysu klienta w celu ustalenia planu pomocy.
 • Wsparcie rodzin, które doświadczają trudności i kryzysów.
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów oraz grup wsparcia.
 • Prowadzenie dokumentacji dot. Klientów OIK zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 • Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych oraz podejmowanie innych działań pre- interwencyjnych.
 • Prowadzenie oddziaływań post-interwencyjnych względem osób korzystających z oferty.
 • Organizowanie systemu wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR.
 • Współpraca z Sądem, Policją, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej
  i innym organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre oraz post interwencyjnych.
 • Pełnienie dyżurów nocnych, wraz z odbieraniem rozmów telefonicznych w godz. od 20:00 do 7:00 dnia następnego.

  Warunki pracy i płacy:
  • Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy;
  • Praca zmianowa w systemie 12 godzinnym z dyżurami nocnymi i świątecznymi.
  • Okres trwania umowy: umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia;
  • Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
   ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka – pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko znajduje się na I piętrze budynku, który posiada windę, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych – teren Powiatu Wielickiego;
  • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
  • Wynagrodzenie zasadnicze: wynagrodzenie ustalane zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r.  w  sprawie  wynagradzania pracowników  samorządowych  (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce;

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OIK-NABÓR-2022