„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022r. PFRON uruchomił w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) nabór wniosków o dofinansowanie z Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie.  

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Realizatorem programu w Powiecie Wielickim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26G. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024r.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

W ramach programu „Dostępne Mieszkanie” można otrzymać dofinansowanie do zamiany mieszkania lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, umożliwiającego  samodzielne opuszczenie budynku do poziomu zero przed budynkiem.

Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia warunki:

  1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Maksymalna wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartość mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Na stronie PFRON opublikowano maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie –  www.pfron.org.pl https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn/

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Treść programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Szczegółowe zasady finansowania programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/