Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022r. PFRON uruchomił w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) nabór wniosków o dofinansowanie z Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta.  

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Realizatorem programu w Powiecie Wielickim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26G. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023r.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

W ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” można otrzymać dofinansowanie do kosztów wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia warunki:

  1. Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  5. Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie może obejmować koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania w okresie maksymalnie 36 miesięcy i wynosi:

– od 1 do 12 miesiąca – 100%,

– od 13 do 24 miesiąca – 70%,

– od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu,

nie więcej jednak niż 100/70/40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego koszty wynajmu zależy od:

– lokalizacji przedmiotu dofinansowania (miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie);

– aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

– sposobu poruszania się beneficjenta (38% wartości ww.wskaźniak dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i 28% dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka).

Na stronie PFRON opublikowano maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta –  www.pfron.org.pl https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn-1/

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl

Treść programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Szczegółowe zasady finansowania programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/