10 października 2022r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie z PFRON do kosztów nauki na poziomie wyższym na semestr zimowy 2022/2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi praz posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach programu studenci i uczniowie szkół policealnych mogą otrzymać dofinansowanie do czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości (na semestr/półrocze):

opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł. (netto) na osobą.

– udział własny – 15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu (65% wartości czesnego na drugim i kolejnym kierunku nauki).

dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są uczestnikami studiów doktoranckich) – do 4 000,00 zł,

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

–  do 1 000,00 zł – dla osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

– do 1 500,00 zł – dla pozostałych wnioskodawców,

– dodatek może być zwiększony nie więcej niż o:

– 700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu się,

– 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

– 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

800 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),

– 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce (zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku).

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/ bez konieczności wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie w 2022r. oraz definicje pojęć zawarte są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

 Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej PFRON link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/