Zarządzenie nr 32/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z dnia 28.10.2022r.

w sprawie zmiany godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce w dniu 31 października 2022 roku.

Na podstawie oraz § 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce stanowiącego załącznik do Uchwały nr 170/642/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 27 czerwca 2022 roku oraz Uchwały nr 178/678/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 29 sierpnia 2022,
zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ustala się czas pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w dniu 31 października 2022 roku – w godzinach 7:00 – 15:00.
2.Ustalenia zawarte w ust. 1 nie mają zastosowania do pracowników, których czas pracy określa indywidualny harmonogram pracy oraz zatrudnionych
w równoważnym systemie czasu pracy.

§ 2

O zmienionych godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje się pracowników i interesantów poprzez:

1.Wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.
2.Zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.pcpr-wieliczka.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieliczce
mgr Anna Front