loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Termin składania ofert

2022-12-05

Data opublikowania ogłoszenia

2022-11-25

Data ostatniej zmiany

2022-11-25

Planowany termin podpisania umowy

2022-12

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.02-12-0495/19 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu zaakceptowanego przez strony i sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

  1. w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
  2. zmiany osoby skierowanej przez wykonawcę do świadczenia usługi spowodowanej nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, po uzyskaniu zgody zamawiającego.
  3. zmiany rachunku bankowego wykonawcy.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-11-25:

Załączniki

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej

Pobierz plik zapytanie_ofertowe_sprzet_komputerowy_OIK2022.pdf(pdf, 568.16KB)

Pobierz plik zalacznik_nr1_OPZ_komputer_OIK.pdf(pdf, 469.46KB)

Pobierz plik Załącznik nr 2 PassMark – CPU Benchmarks – List of…(pdf, 12,554.02KB)

Pobierz plik zalacznik3_oferta_formularz.doc(doc, 891.50KB)