Zarządzenie Nr 45/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Wieliczce

z dnia 09.12.2022 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz § 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce stanowiącego załącznik do Uchwały nr 189/726/2022  Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 14 listopada 2022 roku,

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
    przy ulicy Niepołomskiej 26G.
  2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, stronie internetowej  www.pcpr-wieliczka.pl oraz na tablicy informacyjnej Centrum.

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieliczce
mgr Anna Front


OGŁOSZENIE WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ:

1.-Klauzula-informacyjna Pobierz

2.-Kwestionariusz-osobowy-UBIEGAJACEJ-SIE Pobierz

3.-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-i-wizerunku Pobierz

4.-Oswiadczenie Pobierz

5.-Oswiadczenie Pobierz

6.-Zgoda-na-przetwarzanie-danych Pobierz