Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, w związku z niemalejącą potrzebą zapewnienia dzieciom będącym w potrzebie stabilnego środowiska wychowawczego, informuje że trwają poszukiwania nowych rodzin zastępczych oraz osób zainteresowanych stworzeniem rodzinnego domu dziecka na terenie Powiatu Wielickiego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Okoliczności, o których mowa wyżej ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce) analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej lub prowadzeniem rodzinnego domu dziecka mogą zgłosić się po więcej informacji do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Działu ds. Pieczy Zastępczej (ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka), a także skontaktować telefonicznie pod numerem: 12 288 02 20.