loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Wieliczka, 9 stycznia 2022 roku

ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU
USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów KC i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)
I. Przedmiot i cel zamówienia będącego przedmiotem ustalenia wartości szacunkowe
Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie
art. 28-36 ustawy PZP wartości zamówienia publicznego na „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach usług świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2023 roku”.
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa specjalistycznego poradnictwa – psychoterapia.
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
dodatkowy: 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego
Zamawiający planuje udzielić zamówienia w dwóch częściach. W każdej z części zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 180 godzin usług, to jest średnio miesięcznie 20 godzin z zastrzeżeniem, że każdorazowe spotkanie nie może trwać krócej niż 2 godziny w tygodniu.
Z założenia jeden psychoterapeuta może świadczyć usługi w jednej z części zamówienia, bowiem ich realizacja będzie następować w tym samym czasie.
Zakres usługi:
a) prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
b) prowadzenie dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) wykonywanie innych czynności zawodowych, w obszarze wsparcia rodziny,
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2023 r.
Usługa będzie wykonywana raz w tygodniu (w dniach poniedziałek – piątek) . Preferowane są godziny popołudniowe, co wynika z zaplanowanych zadań OIK i dostępności pomieszczeń, natomiast nie jest to wymóg obligatoryjny.
Miejsce świadczenia usług: usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK. Co do zasady nie przewiduje się możliwości realizacji usług zdalnych. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostępie do siedziby zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych przy założeniu, iż Wykonawca pozostaje w trakcie realizacji usługi w miejscu jej świadczenia, a uczestnik uzyskuje pomoc zdalnie.
Projekt „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” RPMP.09.02.02-12-0495/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i finansowany w 92,72 % ze środków dotacji (środki Unii Europejskiej i budżetu państwa) oraz w pozostałej części ze środków jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Wielickiego.

III. Wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca do realizacji zamówienia musi dysponować w każdej z dwóch części osobą spełniającą następujące wymagania (łącznie):
a) tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnione warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
b) ukończone podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia lub ukończenie min. drugiego roku podyplomowego szkolenia (trwającego minimum cztery lata) z zakresu psychoterapii,
c) minimum 1 rok doświadczenia w pracy terapeutycznej,
IV. Szczegóły dotyczące zamówienia

  1. Wykonawcy, którzy przekażą oszacowanie wartości zamówienia zostaną poinformowani o ogłoszeniu postępowania na dane kursy zawodowe w trybie określonym w wyniku postępowania.
  2. W cenie przedstawionego rozpoznania rynku powinny być uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  3. Oszacowana cena realizacji produktu powinna być podana w kwocie brutto oraz netto, w polskich złotych, zgodnie z załączoną tabelą (załącznik nr 1).

V. Informacje
Oszacowania wartości zamówienia można dokonać w dowolnej formie do dnia 16 stycznia 2023 roku na adres e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1360 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych służy ono wyłącznie w celu uzyskania wiedzy na temat ceny planowanego zamówienia publicznego.