Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” w 2023 roku.
Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w roku 2023 będą realizowane następujące obszary programu dla następujących adresatów i obszarów wsparcia.

Adresatami pomocy mogą być dla:
1) obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
2) obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, w tym poprzez dostosowanie szkół, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gminnych i powiatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów,
3) obszaru C – gminy, powiat, organizacje pozarządowe w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4) obszaru D
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
w zakresie likwidacji barier transportowych poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych,
5) obszaru E – gminy, powiat, organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6) obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe w zakresie tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz remontu lub modernizacji przeciwdziałającej degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
7) obszaru G – powiat – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Wysokość wsparcia finansowego w wybranych obszarach:
1) Obszar B – do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej niż do 165 000,00 zł,
2) Obszar D – do 75% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie więcej niż:
a) 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 330 000,00 zł dla autobusów.
3) Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 16 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą w terminie do dnia 03 lutego 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Wnioski zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR: www.pcpr-wieliczka.pl 

  Dokumenty z którymi należy zapoznać się przystępując do programu oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

 Wnioski dotyczące obszarów A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym przez Oddział Małopolski PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.   

Informacji udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce pod numerem telefonu 12 288 34 80.