V-KW-NAB.1101-2/70/2023                                                                           Wieliczka, dnia 15.03.2023r.
   
DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W WIELICZCE
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ


          
I.    Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

1.    Obywatelstwo polskie.
2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.    Wykształcenie:
a)    wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b)    wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
4.    Posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona ani ograniczona.
5.    Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
6.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na w/w stanowisku.
8.    Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umiejętność ich stosowania.

II.    Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

1.    Znajomość przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
2.    Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
3.    Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, obiektywizm.
4.    Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
5.    Umiejętności pracy w sytuacjach stresowych.
6.    Umiejętność pracy w zespole.
7.    Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługi SI, Microsoft Office.
8.    Prawo jazdy kat. B.
9.    Znaczącym atutem będzie doświadczenie w pracy w Instytucjach realizujących zadania z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wielickiego
oraz umieszczonym w nich dzieciom.
2.    Przygotowywanie, we współpracy z rodziną zastępczą, asystentem rodziny
oraz z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku.
3.    Organizowanie spotkań zespołu do spraw okresowej oceny dziecka i sporządzanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
3.    Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4.    Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej.
5.    Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
6.    Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
7.    Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
8.    Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.
9.    Diagnozowanie potrzeb na szkolenia specjalistyczne dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, celem zapewnienia podnoszenia ich kwalifikacji.
10.    Diagnozowanie potrzeb w zakresie zapewnienia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka wsparcia w szczególności w formie: grupy wsparcia, rodziny pomocowej, pomocy wolontariusza, poradnictwa i terapii, pomocy prawnej.
11.    Prowadzenie obowiązującej dokumentacji dot. rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej oraz dokumentacji dotyczącej organizacji i czasu pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Dyrektora.
12.    Przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy.
13.    Współudział w opracowywaniu i realizacji powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.
14.    Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy.
15.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

IV.    Warunki pracy i płacy:

1.    Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czas pracy w zadaniowym czasie pracy;
2.    Okres trwania umowy: umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia;
3.    Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka – pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko znajduje się na I piętrze budynku, który posiada windę,
praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych – teren Powiatu Wielickiego;
4.    Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
5.    Wynagrodzenie zasadnicze: wynagrodzenie ustalane zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r.  w  sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce;

V.    Inne informacje:

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać w dni robocze pod
nr tel. 12 288 02 20, w godzinach od 7:30 do 15:30.

VI.    Wymagane dokumenty:

1.    CV oraz list motywacyjny,
2.    Kopia dyplomu ukończenia studiów,
3.    Dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną,
4.    Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5.    Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.    Oświadczenie, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
8.    Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego,
9.    Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. podanie o pracę, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), oświadczenia powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26G w godzinach urzędowania sekretariatu w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „kandydat na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce” lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl, przyjmowanie dokumentów trwa w trybie ciągłym do momentu wyłonienia kandydata do zatrudnienia.


CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ:

1.-Klauzula-informacyjnaPobierz

2.-Kwestionariusz-osobowy-UBIEGAJACEJ-SIEPobierz

3.-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-i-wizerunkuPobierz

4.-OswiadczeniePobierz

5.-OswiadczeniePobierz

6.-Zgoda-na-przetwarzanie-danychPobierz