loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Wieliczka, 20 marca 2023 r.

Znak postępowania: MM-ZP.271-3-23/55/2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Niepołomska 26/G, 32-020 Wieliczka
NIP: 6831784220, REGON: 351 623150


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, pn: „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie psychoterapii indywidualnej, superwizja grupowa dla pracowników działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w formie grupowej, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.”

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach usług świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej tj.:
prowadzenie psychoterapii indywidualnej – dwie części , współfinansowanych w
ramach projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-
12-0495/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie,
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.
2. Prowadzenie super wizji grupowej dla pracowników działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dalej PCPR).
3. Przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w formie grupowej, w
siedzibie Powiatowego Centrum.


Działając na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1) Część I: „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa:
Psychoterapeuta 1” – Psychoterapia Marta Roczkowska, Ul. Wysłouchów
41a/38, 30-611 Kraków, cena za jedną godzinę świadczenia usługi:
120,00 zł;
2) Część II: „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa:
Psychoterapeuta 2” – nie złożono żadnej oferty;;
3) Część III: „Prowadzenie superwizji grupowej dla pracowników pieczy
zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” – nie złożono żadnej
oferty;
4) Część IV: „Przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w
formie grupowej” – nie złożono żadnej oferty.


Otrzymują:
1) Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
2) AA