loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26/G, 32-020 Wieliczka
NIP: 6831784220, REGON: 351 623150

MM.ZP.0710-6-23/79/23
Wieliczka, 22 marca 2023 r.
Znak postępowania: MM-ZP.271-3-23/55/2023

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, pn: „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie psychoterapii indywidualnej, superwizja grupowa dla pracowników działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w formie grupowej, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.”
Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach usług świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej tj.: prowadzenie psychoterapii indywidualnej – dwie części , współfinansowanych w ramach projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.
  2. Prowadzenie super wizji grupowej dla pracowników działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dalej PCPR).
  3. Przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w formie grupowej, w siedzibie Powiatowego Centrum.

Działając na podstawie art. 255 ust. 1 i 2 Pzp, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania:
1) Część I: „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa:
Psychoterapeuta 1” – Psychoterapia Marta Roczkowska, Ul. Wysłouchów
41a/38, 30-611 Kraków; (oferta nieważna, złożona bez wymaganego
podpisu osoby uprawnionej). Postępowanie unieważnione w części nr 1 na
podstawie art. 255 ust. 2 Pzp,
2) Część II: „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa:
Psychoterapeuta 2” – nie złożono żadnej oferty. Postępowanie
unieważnione w części nr 2 na podstawie art. 255 ust. 1 Pzp.
3) Część III: „Prowadzenie superwizji grupowej dla pracowników pieczy
zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” – nie złożono żadnej
oferty. Postępowanie unieważnione w części nr 3 na podstawie art. 255
ust. 1 Pzp.
4) Część IV: „Przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w
formie grupowej” – nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważnione
w części nr 4 na podstawie art. 255 ust. 1 Pzp.

Zatwierdzam:
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieliczce
mgr Anna Front

………………………………..
Kierownik zamawiającego


Otrzymują:
1) Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
2) AA