Zarządzenie Nr 20/2023
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce z dnia 29.03.2023 roku

 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora w Dziale ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce stanowiącego załącznik do Uchwały nr 170/642/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 27 czerwca 2022 roku,

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale
    ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Niepołomskiej 26G.
  2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, stronie internetowej  

www.pcpr-wieliczka.pl oraz na tablicy informacyjnej Centrum.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ: