W roku 2023 dofinansowanie wynosi: 654 077,12 zł.

Całkowita wartość wynosi 654 077,12 zł.

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia wytchnieniowego opiekunom osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi teren powiatu wielickiego poprzez zapewnienie doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami  w okresie realizacji programu tj. do 31.12.2023r.  Uczestnicy Programu będą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w  stopniu znacznym bądź też orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Wsparciem w formie pobytu dziennego zostanie objętych łącznie 27 osób, w tym  5 osób  w miejscu  zamieszkania w limicie max. 240 godzin na jednego uczestnika oraz dla 22 uczestników  w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniającym kryteria dostępności w limicie max. do 233 godz.

Wsparciem w formie pobytu całodobowego zostanie objętych łącznie 41 osób. Całodobowy pobyt będzie realizowany na terenie Województwa małopolskiego w  ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, w wymiarze do max. 14 dni (dób) .